Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geraadpleegd op 13-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 2. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 3. Besluit ex artikel 32 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 4. Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 5. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 6. Besluit tot uitvoering van het vijfde hoofdstuk der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 7. Besluit ex artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 8. Uitvoeringsbeschikking artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen 1940–1945
  Artikel 1
 9. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel 1
 10. Regelen vergoeding kosten geneeskundige behandeling en verpleging zeeliedenoorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 11. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel 1
 12. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel 1
 13. Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel 1
 14. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 1
 15. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 1
 16. Vaststelling regelen vergoeding voor behandeling en verpleging
  Artikel 1
 17. Kortingsbesluit WIV
  Artikel 1
 18. Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
  Artikel 1
 19. Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen
  Artikel 1
 20. Algemene nabestaandenwet
  Artikel 1
 21. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 14b
 22. Remigratiewet
  Artikel 1
 23. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 3, 5
 24. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 3
 25. Besluit SUWI
  Artikel 1.1
 26. Participatiewet
  Artikel 1
 27. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 28. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 29. Regeling zorgverzekering
  Artikel 6.5.1
 30. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel 62
 31. Pensioenwet
  Artikel 51
 32. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1
 33. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel 1
 34. Waterschapsbesluit
  Artikel 6.17
 35. Regeling financiering bijstand buitenland
  Artikel 1
 36. Wijzigingswet Wet maatschappelijke ondersteuning, enz. (verstrekken uitkering aan mantelzorgers)
  Artikel II
 37. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel 1
 38. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel 1
 39. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1:1
 40. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikel 1
 41. Wijzigingswet Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)
  Artikel II
 42. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel 1
 43. Besluit basisregistratie personen
  Artikel 31
 44. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikel 1
 45. Controlevoorschriften Remigratiewet
  Artikel 1
 46. Wijzigingswet Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (opnemen grondslag voor uitvoering door Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank)
  Artikel II
 47. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 2:2a
 48. Wet kinderbijslagvoorziening BES
  Artikel 1
 49. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
  Artikel 1
 50. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikel 1
 51. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
  Artikel 1
 52. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel 1
 53. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel 1
 54. Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO
  Artikel 1
 55. Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding
  Artikel 1
 56. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
  Artikel 1
 57. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022
  Artikel 1
 58. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikelen 3.7, 9.1
 59. Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten
  Artikel 1
 60. Besluit wijziging Beleidsregels voorzieningen PUR 2023
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 1
01-01-2014 Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
01-01-2011 Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
01-01-2008 Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 555 30970 14-12-2007 Stb. 2007, 556
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717 Alg. 2
01-01-2002 Nieuwe-regeling 29-11-2001 Stb. 2001, 624 27588 13-12-2001 Stb. 2001, 682 Inwtr. 3

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.1)
 2. Artikel 50 van Stb. 2005/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. De artikelen 3, 4 en 5, voorzover het betreft de Sociale verzekeringsbank, treden in werking met ingang van 1 januari 2003. De artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29 treden voorzover het betreft aanvragen van uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29, treden voorzover het betreft aanvragen van toeslag op grond van de Toeslagenwet, in werking met ingang van 1 april 2002.3)
Naar boven