Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 34a

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
  Artikel: I
 2. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 3.7
 3. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 55a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 2. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 3. Besluit ex artikel 32 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 4. Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 5. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 6. Besluit tot uitvoering van het vijfde hoofdstuk der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 7. Besluit ex artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 8. Uitvoeringsbeschikking artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen 1940–1945
  Artikel 1
 9. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel 1
 10. Regelen vergoeding kosten geneeskundige behandeling en verpleging zeeliedenoorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 11. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel 1
 12. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel 1
 13. Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel 1
 14. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 1
 15. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 1
 16. Vaststelling regelen vergoeding voor behandeling en verpleging
  Artikel 1
 17. Kortingsbesluit WIV
  Artikel 1
 18. Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
  Artikel 1
 19. Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen
  Artikel 1
 20. Algemene nabestaandenwet
  Artikel 1
 21. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 14b
 22. Remigratiewet
  Artikel 1
 23. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 3, 5
 24. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 3
 25. Besluit SUWI
  Artikel 1.1
 26. Participatiewet
  Artikel 1
 27. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 28. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 29. Regeling zorgverzekering
  Artikel 6.5.1
 30. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel 62
 31. Pensioenwet
  Artikel 51
 32. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1
 33. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel 1
 34. Waterschapsbesluit
  Artikel 6.17
 35. Regeling financiering bijstand buitenland
  Artikel 1
 36. Wijzigingswet Wet maatschappelijke ondersteuning, enz. (verstrekken uitkering aan mantelzorgers)
  Artikel II
 37. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel 1
 38. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel 1
 39. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1:1
 40. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikel 1
 41. Wijzigingswet Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)
  Artikel II
 42. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel 1
 43. Besluit basisregistratie personen
  Artikel 31
 44. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikel 1
 45. Controlevoorschriften Remigratiewet
  Artikel 1
 46. Wijzigingswet Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (opnemen grondslag voor uitvoering door Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank)
  Artikel II
 47. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 2:2a
 48. Wet kinderbijslagvoorziening BES
  Artikel 1
 49. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
  Artikel 1
 50. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikel 1
 51. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
  Artikel 1
 52. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel 1
 53. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel 1
 54. Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO
  Artikel 1
 55. Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding
  Artikel 1
 56. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
  Artikel 1
 57. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022
  Artikel 1
 58. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikelen 3.7, 9.1
 59. Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten
  Artikel 1
 60. Besluit wijziging Beleidsregels voorzieningen PUR 2023
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2009 Nieuw 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Naar boven