Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel 475ga
 2. Ziektewet
  Artikel 1
 3. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
  Artikel 1
 4. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 1
 5. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikel 16
 6. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel 7
 7. Wet melding collectief ontslag
  Artikel 1
 8. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 189
 9. Wet op de expertisecentra
  Artikel 168
 10. Toeslagenwet
  Artikel 1
 11. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 1
 12. Werkloosheidswet
  Artikel 1
 13. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 1
 14. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen 629a, 658b, 671a, 673e
 15. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 54a
 16. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel 1
 17. Besluit bezoldiging politie
  Artikel 1
 18. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel 1
 19. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel 1
 20. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 23
 21. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen 17b, 17c
 22. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen 46i, 46j
 23. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel 1
 24. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1, 1:1
 25. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel I
 26. Wet sociale werkvoorziening
  Artikel 1
 27. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen 1, 87
 28. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz
  Artikel 5
 29. Wet arbeid en zorg
  Artikel 1:3
 30. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 2, 5
 31. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 1
 32. Besluit SUWI
  Artikel 1.1
 33. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
  Artikel 1
 34. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
  Artikel 1
 35. Participatiewet
  Artikel 1
 36. Wet einde toegang verzekering WAZ
  Artikel XI
 37. Wet kinderopvang
  Artikelen 1, 1.1, 1.6, 6
 38. Regeling overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen (in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ)
  Artikel 1
 39. Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie
  Artikel 1
 40. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen 1, 122h
 41. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 42. Regeling zorgverzekering
  Artikel 6.5.1
 43. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 1
 44. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen 2.6, 2.8
 45. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:6
 46. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1
 47. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 1
 48. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel 1
 49. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel 1
 50. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel 1
 51. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel 1
 52. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 1
 53. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
  Artikel 1
 54. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1:1
 55. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel 1
 56. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel 1
 57. Besluit basisregistratie personen
  Artikel 31
 58. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
  Artikel III
 59. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel 1
 60. Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.)
  Artikel XVI
 61. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel 1.1.1
 62. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel 1
 63. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
  Artikel 1
 64. Besluit advisering beschut werk
  Artikel 1
 65. Regeling UWV ontslagprocedure
  Artikel 1
 66. Ontslagregeling
  Artikel 1
 67. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
  Artikel 1
 68. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikel 1
 69. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
  Artikel 1
 70. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
  Artikel 1
 71. Reglement ontslagadviescommissie UWV 2015
  Artikel 1
 72. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015
  Artikel 1
 73. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikel 1
 74. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel 1.1
 75. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel 1
 76. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikel 475ga
 77. Registratieregels UWV 2016
  Artikel 1
 78. Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
  Artikel 1
 79. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
  Tekst tekst
 80. Besluit beslagvrije voet
  Artikel 1
 81. Regeling compensatie transitievergoeding
  Artikel 1a
 82. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Tekst tekst
 83. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
  Artikel VI
 84. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 85. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 86. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 87. Regeling onwerkbaar weer
  Artikel 1
 88. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel 1
 89. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 90. Subsidieregeling STAP-budget
  Artikel 1
 91. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 92. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 93. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022
  Artikel 1
 94. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 95. Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgwerknemers
  Artikel 1
 96. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2022
  Artikel 1
 97. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikelen 3.6, 9.1
 98. Besluit werkgebieden UWV 2023
  Artikel 1
 99. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2023
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818
Wijziging 20-12-2012
samen met
26-11-2014
samen met
10-07-2014
Stb. 2012, 675
samen met
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2014, 276
33327
samen met
33988
Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2020 Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 650 32815 22-12-2011 Stb. 2011, 651
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 645 32701 22-12-2011 Stb. 2011, 645
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
01-01-2010 Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 580 31780 15-12-2009 Stb. 2009, 581
01-12-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 390 31893 04-09-2009 Stb. 2009, 391 Alg. 3
01-10-2009 Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 282 31775 01-07-2009 Stb. 2009, 283
01-01-2009 Vervallen 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704 Alg. 4
01-07-2006 Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 16-12-2004
samen met
22-12-2005
Stb. 2005, 37
samen met
Stb. 2005, 708
29531
samen met
30238
15-12-2005 Stb. 2005, 717 Alg. 5
29-12-2005 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619 Alg. 6
25-05-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 04-05-2005 Stb. 2005, 257
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 04-05-2005 Stb. 2005, 257
30-12-2004 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 731 29718 23-12-2004 Stb. 2004, 732 Inwtr. 7
01-01-2004 Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 555 29231 19-12-2003 Stb. 2003, 556 Inwtr. 8
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
01-03-2003 Wijziging 14-11-2002 Stb. 2002, 584 27873 24-02-2003 Stb. 2003, 72 Alg. 9
01-04-2002 Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 624 27588 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-01-2002 Nieuwe-regeling 29-11-2001 Stb. 2001, 624 27588 13-12-2001 Stb. 2001, 682 Inwtr. 10

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/504.1)
 2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/332 gesteld op 1 september 2014.2)
 3. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
 4. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.4)
 5. De wijzigingsopdracht is niet geheel juist.5)
 6. De wijziging op het eerste lid, onderdeel c, kan niet worden doorgevoerd.6)
 7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
 8. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.8)
 9. Abusievelijk is artikel 18 gewijzigd i.p.v. artikel 30.9)
 10. De artikelen 3, 4 en 5, voorzover het betreft de Sociale verzekeringsbank, treden in werking met ingang van 1 januari 2003. De artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29 treden voorzover het betreft aanvragen van uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29, treden voorzover het betreft aanvragen van toeslag op grond van de Toeslagenwet, in werking met ingang van 1 april 2002.10)
Naar boven