Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geraadpleegd op 22-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 5

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1:1
 2. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 3. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 4. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 5. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
  Artikel: 1
 16. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
  Artikel: 1
 17. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
  Artikel: 1
 18. Besluit SUWI
  Artikel: 1.1
 19. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
  Artikel: 1
 20. Besluit advisering beschut werk
  Artikel: 1
 21. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 1
 22. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 23. Besluit beslagvrije voet
  Artikel: 1
 24. Besluit bezoldiging politie
  Artikel: 1
 25. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 26. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz
  Artikel: 5
 27. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
  Artikel: 1
 28. Besluit werkgebieden UWV 2022
  Artikel: 1
 29. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
  Artikel: 1
 30. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 629a, 658b, 671a, 673e
 31. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 54a
 32. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 33. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 34. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 35. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen: 17b, 17c
 36. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 1
 37. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 1
 38. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: I
 39. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 40. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 41. Ontslagregeling
  Artikel: 1
 42. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikel: 1
 43. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015
  Artikel: 1
 44. Participatiewet
  Artikel: 1
 45. Regeling SUWI
  Artikel: 1.1
 46. Regeling UWV ontslagprocedure
  Artikel: 1
 47. Regeling compensatie transitievergoeding
  Artikel: 1a
 48. Regeling onwerkbaar weer
  Artikel: 1
 49. Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie
  Artikel: 1
 50. Regeling overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen (in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ)
  Artikel: 1
 51. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 52. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2022
  Artikel: 1
 53. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.5.1
 54. Registratieregels UWV 2016
  Artikel: 1
 55. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022
  Artikel: 1
 56. Reglement ontslagadviescommissie UWV 2015
  Artikel: 1
 57. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
 58. Subsidieregeling STAP-budget
  Artikel: 1
 59. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel: 1
 60. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Tekst: tekst
 61. Toeslagenwet
  Artikel: 1
 62. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 63. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
  Tekst: tekst
 64. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikel: 1
 65. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 1
 66. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 67. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 1
 68. Werkloosheidswet
  Artikel: 1
 69. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 2.6, 2.8
 70. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 23
 71. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 1:3
 72. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 73. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 74. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 1
 75. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 7
 76. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
  Artikel: VI
 77. Wet einde toegang verzekering WAZ
  Artikel: XI
 78. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 1, 122h
 79. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 3.6
 80. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 1
 81. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 1
 82. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 1
 83. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1, 1.1, 1.6, 6
 84. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 1.1.1
 85. Wet melding collectief ontslag
  Artikel: 1
 86. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 87. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 169a
 88. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:6
 89. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 183a
 90. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikel: 16
 91. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 87
 92. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 46i, 46j
 93. Wet sociale werkvoorziening
  Artikel: 1
 94. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 2, 5
 95. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel: 1.1
 96. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1
 97. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 475ga
 98. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikel: 475ga
 99. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
  Artikel: III
 100. Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.)
  Artikel: XVI
 101. Ziektewet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2002 Nieuwe-regeling 29-11-2001 Stb. 2001, 624 27588 13-12-2001 Stb. 2001, 682 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. De artikelen 3, 4 en 5, voorzover het betreft de Sociale verzekeringsbank, treden in werking met ingang van 1 januari 2003. De artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29 treden voorzover het betreft aanvragen van uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29, treden voorzover het betreft aanvragen van toeslag op grond van de Toeslagenwet, in werking met ingang van 1 april 2002.1)
Naar boven