Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 33

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Besluit SUWI
 3. Verzamelbesluit SZW 2017
 4. Verzamelbesluit SZW 2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
  Artikel: 1
 2. Besluit SUWI
  Artikelen: I, II, als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, Besluit SUWI, 5.9, 6.1
 3. Besluit Wfsv
  Artikel: 2.27
 4. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 5. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 14
 6. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 10
 7. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 5
 8. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 50
 9. Participatiewet
  Artikel: 53a
 10. Regeling SUWI
  Artikelen: 3.13, 3.3, 3.4
 11. Regeling Wfsv
  Artikel: 5.40a
 12. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
  Artikel: 1
 13. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 5
 14. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 5
 15. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 5
 16. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 38b, 38d, 59
 17. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 14
 18. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 14
 19. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 22
 20. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 33a, 33b, 33c, 35
 21. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 1.1, 4.6
 22. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 475ab
 23. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikel: 475ab

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel 475ga
 2. Ziektewet
  Artikel 1
 3. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
  Artikel 1
 4. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 1
 5. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikel 16
 6. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel 7
 7. Wet melding collectief ontslag
  Artikel 1
 8. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 183a
 9. Wet op de expertisecentra
  Artikel 169a
 10. Toeslagenwet
  Artikel 1
 11. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 1
 12. Werkloosheidswet
  Artikel 1
 13. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 1
 14. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen 629a, 658b, 671a, 673e
 15. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 54a
 16. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel 1
 17. Besluit bezoldiging politie
  Artikel 1
 18. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel 1
 19. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel 1
 20. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 23
 21. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen 17b, 17c
 22. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen 46i, 46j
 23. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel 1
 24. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1, 1:1
 25. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel I
 26. Wet sociale werkvoorziening
  Artikel 1
 27. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen 1, 87
 28. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz
  Artikel 5
 29. Wet arbeid en zorg
  Artikel 1:3
 30. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 2, 5
 31. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 1
 32. Besluit SUWI
  Artikel 1.1
 33. Regeling SUWI
  Artikel 1.1
 34. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
  Artikel 1
 35. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
  Artikel 1
 36. Participatiewet
  Artikel 1
 37. Wet einde toegang verzekering WAZ
  Artikel XI
 38. Wet kinderopvang
  Artikelen 1, 1.1, 1.6, 6
 39. Regeling overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen (in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ)
  Artikel 1
 40. Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie
  Artikel 1
 41. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen 1, 122h
 42. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 43. Regeling zorgverzekering
  Artikel 6.5.1
 44. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 1
 45. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen 2.6, 2.8
 46. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:6
 47. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1
 48. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 1
 49. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel 1
 50. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel 1
 51. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel 1
 52. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel 1
 53. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 1
 54. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
  Artikel 1
 55. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1:1
 56. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel 1
 57. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel 1
 58. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
  Artikel 1
 59. Besluit basisregistratie personen
  Artikel 31
 60. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
  Artikel III
 61. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel 1
 62. Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.)
  Artikel XVI
 63. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel 1.1.1
 64. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel 1
 65. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
  Artikel 1
 66. Besluit advisering beschut werk
  Artikel 1
 67. Regeling UWV ontslagprocedure
  Artikel 1
 68. Ontslagregeling
  Artikel 1
 69. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
  Artikel 1
 70. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikel 1
 71. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
  Artikel 1
 72. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
  Artikel 1
 73. Reglement ontslagadviescommissie UWV 2015
  Artikel 1
 74. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015
  Artikel 1
 75. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikel 1
 76. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel 1.1
 77. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel 1
 78. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikel 475ga
 79. Registratieregels UWV 2016
  Artikel 1
 80. Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
  Artikel 1
 81. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
  Tekst tekst
 82. Besluit beslagvrije voet
  Artikel 1
 83. Regeling compensatie transitievergoeding
  Artikel 1a
 84. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Tekst tekst
 85. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
  Artikel VI
 86. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 87. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 88. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 89. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
  Artikel 1
 90. Regeling onwerkbaar weer
  Artikel 1
 91. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 92. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel 1
 93. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 94. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 95. Subsidieregeling STAP-budget
  Artikel 1
 96. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 97. Besluit werkgebieden UWV 2022
  Artikel 1
 98. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 99. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022
  Artikel 1
 100. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2022
  Artikel 1
 101. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikel 3.6

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 1
01-01-2014 Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
01-01-2007 Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
01-01-2006 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 22-12-2005 Stb. 2005, 708 Alg. 2
01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 728 29513 23-12-2004 Stb. 2004, 729 Inwtr. 3
01-01-2002 Nieuwe-regeling 29-11-2001 Stb. 2001, 624 27588 13-12-2001 Stb. 2001, 682 Inwtr. 4

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.1)
 2. Artikel 50 van Stb. 2005/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
 4. De artikelen 3, 4 en 5, voorzover het betreft de Sociale verzekeringsbank, treden in werking met ingang van 1 januari 2003. De artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29 treden voorzover het betreft aanvragen van uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De artikelen 21, onderdeel f, 28 en 29, treden voorzover het betreft aanvragen van toeslag op grond van de Toeslagenwet, in werking met ingang van 1 april 2002.4)
Naar boven