Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 32c

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
    Artikel 475ga
  2. Ziektewet
    Artikel 1
  3. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
    Artikel 1
  4. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
    Artikel 1
  5. Wet overgangsregeling Ziektewet
    Artikel 16
  6. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
    Artikel 7
  7. Wet melding collectief ontslag
    Artikel 1
  8. Wet op het primair onderwijs
    Artikel 183a
  9. Wet op de expertisecentra
    Artikel 169a
  10. Toeslagenwet
    Artikel 1
  11. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
    Artikel 1
  12. Werkloosheidswet
    Artikel 1
  13. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
    Artikel 1
  14. Burgerlijk Wetboek Boek 7
    Artikelen 629a, 658b, 671a, 673e
  15. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
    Artikel 54a
  16. Besluit algemene rechtspositie politie
    Artikel 1
  17. Besluit bezoldiging politie
    Artikel 1
  18. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
    Artikel 1
  19. Wet arbeid vreemdelingen
    Artikel 1
  20. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
    Artikel 23
  21. Inkomstenbesluit militairen
    Artikelen 17b, 17c
  22. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
    Artikelen 46i, 46j
  23. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
    Artikel 1
  24. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
    Artikelen 1, 1:1
  25. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
    Artikel I
  26. Wet sociale werkvoorziening
    Artikel 1
  27. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
    Artikelen 1, 87
  28. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz
    Artikel 5
  29. Wet arbeid en zorg
    Artikel 1:3
  30. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikelen 1, 2, 5
  31. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel 1
  32. Besluit SUWI
    Artikel 1.1
  33. Regeling SUWI
    Artikel 1.1
  34. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
    Artikel 1
  35. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
    Artikel 1
  36. Participatiewet
    Artikel 1
  37. Wet einde toegang verzekering WAZ
    Artikel XI
  38. Wet kinderopvang
    Artikelen 1, 1.1, 1.6, 6
  39. Regeling overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen (in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ)
    Artikel 1
  40. Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie
    Artikel 1
  41. Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikelen 1, 122h
  42. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
    Artikel 1
  43. Regeling zorgverzekering
    Artikel 6.5.1
  44. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikel 1
  45. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
    Artikelen 2.6, 2.8
  46. Wet op het financieel toezicht
    Artikel 1:6
  47. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
    Artikel 1
  48. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
    Artikel 1
  49. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
    Artikel 1
  50. Klachtenreglement UWV 2009
    Artikel 1
  51. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
    Artikel 1
  52. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
    Artikel 1
  53. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
    Artikel 1
  54. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
    Artikel 1
  55. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
    Artikel 1:1
  56. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
    Artikel 1
  57. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
    Artikel 1
  58. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
    Artikel 1
  59. Besluit basisregistratie personen
    Artikel 31
  60. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
    Artikel III
  61. Subsidieregeling ESF 2014–2020
    Artikel 1
  62. Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.)
    Artikel XVI
  63. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
    Artikel 1.1.1
  64. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
    Artikel 1
  65. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
    Artikel 1
  66. Besluit advisering beschut werk
    Artikel 1
  67. Regeling UWV ontslagprocedure
    Artikel 1
  68. Ontslagregeling
    Artikel 1
  69. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
    Artikel 1
  70. Uitkeringsreglement WW 2015
    Artikel 1
  71. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
    Artikel 1
  72. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
    Artikel 1
  73. Reglement ontslagadviescommissie UWV 2015
    Artikel 1
  74. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015
    Artikel 1
  75. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
    Artikel 1
  76. Wet tegemoetkomingen loondomein
    Artikel 1.1
  77. Beleidsregel boete werknemer 2017
    Artikel 1
  78. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
    Artikel 475ga
  79. Registratieregels UWV 2016
    Artikel 1
  80. Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
    Artikel 1
  81. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
    Tekst tekst
  82. Besluit beslagvrije voet
    Artikel 1
  83. Regeling compensatie transitievergoeding
    Artikel 1a
  84. Toelatingscriteria EURES lid en partner
    Tekst tekst
  85. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
    Artikel VI
  86. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
    Bijlage Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  87. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
    Bijlage Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  88. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
    Bijlage Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  89. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
    Artikel 1
  90. Regeling onwerkbaar weer
    Artikel 1
  91. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
    Artikel 1
  92. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
    Artikel 1
  93. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
    Artikel 1
  94. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
    Artikel 1
  95. Subsidieregeling STAP-budget
    Artikel 1
  96. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
    Artikel 1
  97. Besluit werkgebieden UWV 2022
    Artikel 1
  98. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
    Artikel 1
  99. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35335
01-07-2019 Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
01-07-2017 Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
01-01-2015 Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
01-01-2011 Vervallen 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
01-01-2009 Nieuw 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Naar boven