Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 34a

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
  Artikel: I
 2. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 55a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 2. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 3. Besluit ex artikel 32 Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 4. Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 5. Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 6. Besluit tot uitvoering van het vijfde hoofdstuk der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 7. Besluit ex artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel 1
 8. Uitvoeringsbeschikking artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen 1940–1945
  Artikel 1
 9. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikel 1
 10. Regelen vergoeding kosten geneeskundige behandeling en verpleging zeeliedenoorlogsslachtoffers
  Artikel 1
 11. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikel 1
 12. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel 1
 13. Besluit ex artikel 18 Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel 1
 14. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 1
 15. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 1
 16. Vaststelling regelen vergoeding voor behandeling en verpleging
  Artikel 1
 17. Kortingsbesluit WIV
  Artikel 1
 18. Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie na-oorlogse generatie
  Artikel 1
 19. Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen
  Artikel 1
 20. Algemene nabestaandenwet
  Artikel 1
 21. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 14b
 22. Remigratiewet
  Artikel 1
 23. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 3, 5
 24. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 3
 25. Besluit SUWI
  Artikel 1.1
 26. Regeling SUWI
  Artikel 1.1
 27. Participatiewet
  Artikel 1
 28. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 29. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 30. Regeling zorgverzekering
  Artikel 6.5.1
 31. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel 62
 32. Pensioenwet
  Artikel 51
 33. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1
 34. Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose
  Artikel 1
 35. Waterschapsbesluit
  Artikel 6.17
 36. Regeling financiering bijstand buitenland
  Artikel 1
 37. Wijzigingswet Wet maatschappelijke ondersteuning, enz. (verstrekken uitkering aan mantelzorgers)
  Artikel II
 38. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel 1
 39. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel 1
 40. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1:1
 41. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikel 1
 42. Wijzigingswet Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)
  Artikel II
 43. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel 1
 44. Besluit basisregistratie personen
  Artikel 31
 45. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikel 1
 46. Controlevoorschriften Remigratiewet
  Artikel 1
 47. Wijzigingswet Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen (opnemen grondslag voor uitvoering door Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank)
  Artikel II
 48. Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel 2:2a
 49. Wet kinderbijslagvoorziening BES
  Artikel 1
 50. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
  Artikel 1
 51. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikel 1
 52. Regeling uitzondering inlichtingenplicht
  Artikel 1
 53. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel 1
 54. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel 1
 55. Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO
  Artikel 1
 56. Besluit wijziging Beleidsregels voorzieningen PUR 2021
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina