Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 30

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 475ga
 2. Ziektewet
  Artikel 1
 3. Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
  Artikel 1
 4. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel 1
 5. Wet overgangsregeling Ziektewet
  Artikel 16
 6. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel 7
 7. Wet melding collectief ontslag
  Artikel 1
 8. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 183a
 9. Wet op de expertisecentra
  Artikel 169a
 10. Toeslagenwet
  Artikel 1
 11. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel 1
 12. Werkloosheidswet
  Artikel 1
 13. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel 1
 14. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen 629a, 658b, 671a, 673e
 15. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel 54a
 16. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel 1
 17. Besluit bezoldiging politie
  Artikel 1
 18. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel 1
 19. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel 1
 20. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 23
 21. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen 17b, 17c
 22. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen 46i, 46j
 23. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel 1
 24. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 1, 1:1
 25. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel I
 26. Wet sociale werkvoorziening
  Artikel 1
 27. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen 1, 87
 28. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden Waz
  Artikel 5
 29. Wet arbeid en zorg
  Artikel 1:3
 30. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen 1, 2, 5
 31. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel 1
 32. Besluit SUWI
  Artikel 1.1
 33. Regeling SUWI
  Artikel 1.1
 34. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
  Artikel 1
 35. Beleidsregels vorm- en herkenbaarheidsvereisten reïntegratieverslagen
  Artikel 1
 36. Participatiewet
  Artikel 1
 37. Wet einde toegang verzekering WAZ
  Artikel XI
 38. Wet kinderopvang
  Artikelen 1, 1.1, 1.6, 6
 39. Regeling overgang vermogensbestanddelen Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen (in verband met Wet einde toegang verzekering WAZ)
  Artikel 1
 40. Regeling opheffing Arbeidsvoorzieningsorganisatie
  Artikel 1
 41. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen 1, 122h
 42. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 1
 43. Regeling zorgverzekering
  Artikel 6.5.1
 44. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 1
 45. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen 2.6, 2.8
 46. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:6
 47. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1
 48. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 1
 49. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel 1
 50. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel 1
 51. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel 1
 52. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel 1
 53. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 1
 54. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
  Artikel 1
 55. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel 1:1
 56. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel 1
 57. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel 1
 58. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
  Artikel 1
 59. Besluit basisregistratie personen
  Artikel 31
 60. Wijzigingsbesluit Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren, enz. (aanpassen duur en hoogte bovenwettelijke uitkering)
  Artikel III
 61. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel 1
 62. Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.)
  Artikel XVI
 63. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel 1.1.1
 64. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel 1
 65. Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens
  Artikel 1
 66. Besluit advisering beschut werk
  Artikel 1
 67. Regeling UWV ontslagprocedure
  Artikel 1
 68. Ontslagregeling
  Artikel 1
 69. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
  Artikel 1
 70. Uitkeringsreglement WW 2015
  Artikel 1
 71. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
  Artikel 1
 72. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
  Artikel 1
 73. Reglement ontslagadviescommissie UWV 2015
  Artikel 1
 74. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015
  Artikel 1
 75. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikel 1
 76. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikel 1.1
 77. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel 1
 78. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikel 475ga
 79. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel 1
 80. Registratieregels UWV 2016
  Artikel 1
 81. Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens 2018
  Artikel 1
 82. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
  Tekst tekst
 83. Regeling compensatie transitievergoeding
  Artikel 1a
 84. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Tekst tekst
 85. Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd
  Artikel VI
 86. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 87. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 88. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 89. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2019
  Artikel 1
 90. Regeling onwerkbaar weer
  Artikel 1
 91. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 92. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel 1
 93. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 94. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel 1
 95. Besluit werkgebieden UWV 2021
  Artikel 1
 96. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2021
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina