Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Geldend van 01-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen SUWI
Wet SUWI
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0013060
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagenWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 2. Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013
 3. Beleidsregels Scholing 2016
 4. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
 5. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
 6. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
 7. Beleidsregels WSW 2008
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
 9. Besluit aanwijzing toezichthouders UWV
 10. Besluit advisering beschut werk
 11. Besluit Beleidsregels SVB 2016
 12. Besluit continue screening kinderopvang
 13. Besluit langdurige zorg
 14. Besluit SUWI
 15. Besluit SVB Beleidsregels trekkingsrechten 2014
 16. Besluit SVB Beleidsregels Uitkeringsregeling Backpay
 17. Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken
 18. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 19. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 20. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 21. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 22. Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds
 23. Besluit werkgebieden UWV 2020
 24. Bestuursreglement Uwv
 25. Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur UWV
 26. Rechtspositieregeling Raad van bestuur SVB
 27. Rechtspositieregeling Raad van bestuur UWV
 28. Rechtspositieregeling voorzitter RWI
 29. Regeling cliëntenparticipatie UWV 2009
 30. Regeling cliëntenparticipatie UWV 2018
 31. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 32. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
 33. Regeling SUWI
 34. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
 35. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
 36. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2019
 37. Registratieregels UWV 2016
 38. Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank
 39. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
 40. Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen
 41. SZW-intrekkingsregeling 2004
 42. SZW-intrekkingsregeling 2008
 43. Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet
 44. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
 45. Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008
 46. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
 47. Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 48. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Hubei 2020
 49. Uitvoeringsregeling artikel 32b, eerste lid, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
 50. Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
 51. Verzamelbesluit SZW 2017
 52. Wijziging Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
 53. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)
 54. Wijzigingsregeling Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur SVB
 55. Wijzigingsregeling Regeling SUWI (deregulering informatievoorziening)
 56. Wijzigingsregeling Regeling Wfsv, enz. (vereenvoudiging verantwoording en afdracht uitvoeringskosten van enkele begrotingsgefinancierde regelingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XII
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 8.10
 3. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 9.4
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 6. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 7. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 8. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 9. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
  Artikel: 1
 11. Besluit SUWI
  Artikelen: 1.1, 2.1, 2.3, 5.5
 12. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 13. Besluit werkgebieden UWV 2020
  Artikel: 1
 14. Bestuursreglement Uwv
  Artikelen: 1, 3
 15. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 16. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 54a
 17. Circulaire toepassen Baseline Informatiebeveiliging Overheid in het digitale verkeer met het Rijk
  Bijlage: BIO
 18. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 19. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 70
 20. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: VIII
 21. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 5
 22. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 9, 10, 20, 22, 24, 25, 29, 35, 36, 127
 23. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 24. Noodwet Arbeidsvoorziening
  Artikel: 5
 25. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015
  Artikel: 6
 26. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015
  Artikel: 5
 27. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015
  Artikelen: 1, 3, 4, 5
 28. Participatiewet
  Artikel: 67
 29. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 30. Regeling SUWI
  Artikel: 1.1
  Bijlagen: XI, XXII, XXIII
 31. Regeling Wfsv
  Artikel: 1.1
 32. Regeling archiefbeheer UWV
  Artikelen: 11, 13
 33. Regeling beperking van het zijn van overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP
  Artikel: 1
 34. Regeling cliëntenparticipatie UWV 2009
  Artikel: 1
 35. Regeling cliëntenparticipatie UWV 2018
  Artikel: 1
 36. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling domeinen buitengewoon opsporingsambtenaar
 37. Regeling gegevensuitwisseling onderstand BES
  Artikel: 3
 38. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikel: 1
 39. Registratieregels UWV 2016
  Artikel: 1
 40. Reglement Raad van bestuur Sociale verzekeringsbank
  Artikelen: 1, 2, 6
 41. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XVI
 42. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XII
 43. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XIII
 44. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 1
 45. Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.
  Artikel: 1
 46. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XVII
 47. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XIX
 48. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XX
 49. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXX
 50. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXVIII
 51. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXIX
 52. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXV
 53. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXVIIIA
 54. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIII
 55. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XVII
 56. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XI
 57. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 58. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikelen: 1, 2
 59. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.9
 60. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 69
 61. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 4:2, 61
 62. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
  Artikel: 8
 63. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: VIII
 64. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: I
 65. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 123, 124
 66. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 10
 67. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: XIV
 68. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 48
 69. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 48
 70. Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen
  Artikel: II
 71. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 90
 72. Wet op het kindgebonden budget
  Artikel: 10
 73. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 2
 74. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44
 75. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: VI
 76. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: VI
 77. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: IV
 78. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikel: X
 79. Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten Arbeidsvoorzieningsorganisatie
  Artikel: 5
 80. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 99
 81. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXIII
 82. Wijzigingswet enkele socialeverzekeringswetten, enz. (aanbrengen enige vereenvoudigingen)
  Artikel: III
 83. Ziektewet
  Artikel: 52a
Terug naar begin van de pagina