Vaststellingsregeling percentage bedrag ex artikel 7e, eerste lid, Wet op de kansspelen en omzetting bedragen in euro

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Vaststellingsregeling percentage bedrag ex artikel 7e, eerste lid, Wet op de kansspelen en omzetting bedragen in euro

De Staatssecretaris van Justitie;

Gelet op artikel 7e, eerste lid, van de Wet op de kansspelen;

Overwegende dat het consumentenprijsindexcijfer (reeks werknemers laag) per 30 september 2001 meer dan tien procent afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1996;

Overwegende dat in verband met de introductie van de euro als wettig betaalmiddel de bedragen, genoemd in de artikelen 7b en 7c, Wet op de kansspelen, zoals deze nader zijn gewijzigd bij beschikkingen van 8 november 1999, nummer 803261/DBZ/99 en 22 november 1996, nummer 592877/DBZ/96, aanpassing behoeven;

Gelet op artikel 7e, derde lid, van genoemde wet,

Besluit:

Artikel 1

Het percentage waarmee de bedragen, genoemd in artikel 7c, lid 1, van de Wet op de kansspelen, zoals dat laatstelijk werd gewijzigd bij beschikking van 22 november 1996, nr. 592877/DBZ/96, wordt verhoogd, wordt vastgesteld op 14,9%, waardoor deze bedragen komen op respectievelijk € 350,- (driehonderd vijftig euro) en € 1.400,- (eenduizend vierhonderd euro).

Artikel 2

De hoogte van het bedrag genoemd in artikel 7b, vierde lid, van de Wet op de kansspelen, zoals dat laatstelijk werd gewijzigd bij beschikking van 8 november 1999, nummer 803261/DBZ/99 bedraagt € 10.700,- (tienduizend zevenhonderd euro).

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 en zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Den Haag, 29 november 2001.

De

Staatssecretaris

van Justititie,
namens deze,

M.C.A. Blom, Blom,

directeur Sancties, Reclassering en Slachtofferzorg.

Terug naar begin van de pagina