Regeling ICT-subsidie AOC's 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 05-12-2001 t/m 23-01-2004

Regeling ICT-subsidie AOC's 2001

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 85a, derde lid, en 89, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en op artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede school voor voorbereidend beroepsonderwijs met uitsluitend een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving;

 • b. minister: Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • c. ICT: informatie- en communicatietechnologie.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister verleent het bevoegd gezag van een instelling een subsidie voor het gebruik van ICT, ten behoeve van de kwaliteitsbevordering en innovatie van het onderwijs.

 • 2 De subsidie bedraagt ƒ 181,- (€ 82,13) per leerling.

 • 3 De subsidie wordt berekend op basis van:

  • a. het aantal leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs dat op 1 oktober 2000 stond ingeschreven bij de instelling;

  • b. het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1999 stond ingeschreven bij de beroepsopleidende leerweg bij de instelling;

  • c. 35% van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1999 stond ingeschreven bij de beroepsbegeleidende leerweg bij de instelling.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister zendt het bevoegd gezag van de instelling uiterlijk 31 december 2001 een beschikking omtrent de vaststelling van de subsidie, bedoeld in artikel 2.

 • 2 Betaling van de subsidie vindt uiterlijk 31 december 2001 plaats.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Het bevoegd gezag van de instelling verantwoordt de besteding van de subsidie afzonderlijk in de jaarrekening van de instelling met inachtneming van de hierop van toepassing zijnde voorschriften.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ICT-subsidie AOC's 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst.

Terug naar begin van de pagina