Instellingsregeling Commissie Integraal Waterbeheer

[Regeling vervallen per 05-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 10-02-2004.]
Geldend van 12-12-2001 t/m 09-02-2004

Instellingsregeling Commissie Integraal Waterbeheer

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende

dat de Commissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO) in 1973 door de Minister van Verkeer en Waterstaat is ingesteld als overlegkader voor de waterbeheerders over de uitvoering van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

dat in 1995 een wijziging in taak en naamstelling van de CUWVO heeft plaatsgevonden met als doel een verbreding van de CUWVO tot het bestuurlijk overlegkader van de bij het waterbeheer betrokken overheden, onder de naam Commissie Integraal Waterbeheer (CIW);

dat de recente ontwikkelingen in het waterbeheer een verdere versterking van het bestuurlijk karakter van de CIW gewenst maken, alsmede een verbreding van het werkveld met economische en maatschappelijke aspecten van het waterbeheer;

dat de taak van de CIW verbreed wordt met het adviseren inzake de uitvoering van het project waterbeleid in de 21eeuw (WB21);

dat het in het licht van bovengenoemde ontwikkeling gewenst is de taak, samenstelling en werkwijze van de CIW opnieuw vast te leggen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-03-2004]

Er is een Commissie Integraal Waterbeheer, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 05-03-2004]

De Commissie heeft tot taak: a. het voeren van overleg met het oog op de coördinatie en afstemming van de uitvoering van het integraal waterbeheer door de bij het waterbeheer betrokken overheden;

 • a. het voeren van overleg met het oog op de coördinatie en afstemming van de uitvoering van het integraal waterbeheer door de bij het waterbeheer betrokken overheden;

 • b.

  het afstemmen van beleidsvoornemens op het terrein van het integraal waterbeheer;

 • c. het uit eigen beweging adviseren omtrent de uitvoering van het integraal waterbeleid, waaronder WB 21, en

 • d. het verrichten van onderzoek en studie van aspecten van het integraal waterbeheer.

Artikel 3

[Vervallen per 05-03-2004]

 • 1 De Commissie bestaat uit:

  • -

   een onafhankelijke voorzitter, aan te wijzen door de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • -

   twee leden, aan te wijzen door de Unie van Waterschappen uit de kring van voorzitters van waterschappen;

  • -

   twee leden, aan te wijzen door het Interprovinciaal Overleg uit de kring van gedeputeerden;

  • -

   twee leden, aan te wijzen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uit de kring van burgemeesters en wethouders;

  • -

   de directeur-generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • -

   de directeur-generaal Milieubeheer van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en

  • -

   een directeur-generaal, aan te wijzen door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 • 2 De Commissie wijst een van haar leden aan als plaatsvervangend voorzitter.

 • 3 Ieder lid kan één plaatsvervanger aanwijzen.

 • 4 Op verzoek van de Commissie kunnen voorzitters van door de Commissie ingestelde werkgroepen en externe adviseurs de vergaderingen bijwonen.

Artikel 4

[Vervallen per 05-03-2004]

 • 1 Het secretariaat van de Commissie berust bij het directoraat-generaal Water (in oprichting) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Na opheffing van de Commissie draagt de secretaris het archief over aan de beheerder van het archief van het directoraat-generaal Water, met inachtneming van het bepaalde in Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie.

Artikel 5

[Vervallen per 05-03-2004]

De Commissie kan voor onderdelen of aspecten van haar taak werkgroepen instellen. Als deelnemers aan die werkgroepen kunnen ook anderen dan vertegenwoordigers van de deelnemende partijen in de Commissie worden aangewezen.

Artikel 6

[Vervallen per 05-03-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 oktober 2001.

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:

 • -

  a. de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en leden van de Commissie;

 • -

  b. de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • -

  c. de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • -

  d. de Unie van Waterschappen;

 • -

  e. het Interprovinciaal Overleg;

 • -

  f. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat;

J.M. de Vries.

Terug naar begin van de pagina