Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2002

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 21-09-2004

Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), en artikel 9, jo. artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies,

Besluit:

Artikel 1. Verhoging basiskinderbijslagbedrag

[Vervallen per 22-09-2004]

Het basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot € 241,25.

Artikel 2. Verhoging rangordebedragen

[Vervallen per 22-09-2004]

De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), worden verhoogd tot € 303,77, € 374,55 respectievelijk € 431,27.

Artikel 3. Verhoging tegemoetkoming op grond van TOG

[Vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000.]

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 november 2001.

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst.

Bijlage

[Vervallen per 22-09-2004]

Kinderbijslagbedragen

 

Voorlaatste prijsindexcijfer

112,8%

Laatste prijsindexcijfer

114,2%

Index per 01-01-2002

1,24%

Rangordebedragen AKW

     

Rangorde kind

01-07-2001

guldens

na index

euro

1

525,14

241,25

2,3

661,22

303,77

4,5,6,7

815,28

374,55

8 of meer

938,75

431,27

AKW-bedragen in euro

I Kinderen geboren voor 1 januari 1995 die na 1 oktober 1994 6 of 12 jaar zijn geworden

 

aantal kinderen

85%

6-11 jr

100%

12-17 jr

     

1

205,06

241,25

2

231,63

272,51

3

240,49

282,93

4

259,96

305,84

5

271,64

319,58

6

279,43

328,74

7

284,99

335,28

8

295,19

347,28

9

303,12

356,61

10

309,47

364,08

II Kinderen geboren op of na 1 januari 1995

       

aantal kinderen

70%

0 t/m 5 jr

85%

6 t/m 11 jr

100%

12 t/m 17 jr

       

1

168,88

205,06

241,25

2

etc.

168,88

205,06

241,25

TOG-bedrag

 

01-07-2001

01-01-2002

guldens

euro

414,75

190,54

Terug naar begin van de pagina