Mandaatregeling directeur Landbouw

[Regeling vervallen per 31-03-2006.]
Geldend van 02-12-2001 t/m 30-03-2006

Mandaatregeling directeur Landbouw

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-03-2006]

De directeur en plaatsvervangend directeur van de directie Landbouw zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. uitgaven van materiële aard;

  • b. het verlenen van opdrachten in het kader van het project "Basisregistratie Percelen"

  • c. eenmalige subsidies op het terrein van arbeidsomstandigheden en welzijn van mens en dier tot een bedrag van ten hoogste € 50.000,-;

  • d. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 31-03-2006]

De ondertekening, bedoeld artikel 1, luidt:

"DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR LANDBOUW,",

onderscheidenlijk

"DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR LANDBOUW,".

Artikel 3

[Vervallen per 31-03-2006]

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in artikel 1 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Vervallen per 31-03-2006]

Indien artikel 3 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 1, in afwijking van artikel 2:

"DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR LANDBOUW,",

onderscheidenlijk

"DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR LANDBOUW,".

Artikel 5

[Vervallen per 31-03-2006]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 februari 2000, nr. P&O/A 2000/551, houdende de machtiging aan de directeur Landbouw tot het beslissen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 31-03-2006]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 29 augustus 2001 (Stcrt. 2001, nr. 172), nr. TRJCZ/2001/10795, houdende de machtiging aan de projectdirecteur Implementatie Mestbeleid tot het beslissen van stukken namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 31-03-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 19 november 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

's-Gravenhage, 28 november 2001.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst.

Terug naar begin van de pagina