Besluit zand- en lössgronden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 25-08-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van 27 november 2001, houdende aanwijzing van zand- en lössgronden en uitspoelingsgevoelige gronden (Besluit zand- en lössgronden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 12 oktober 2001, no. Trcjz/2001/14 531, Directie Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 5, vierde lid, van richtlijn nr. 91/676/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PbEG L 375), juncto onderdeel 2, aanhef en onder b) van Bijlage III bij die richtlijn;

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdelen aa en ac, van de Meststoffenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 15 november 2001, no. W11.01.0533/V);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, uitgebracht mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 november 2001, nr. TRCJZ/2001/16 484, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 november 2001

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven zesde december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

bijlage Enige

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Deze bijlage bevat 109 kaarten. Deze kaarten zijn te raadplegen door bestelling van het gedrukte Staatsblad 2001/579.]

Terug naar begin van de pagina