Besluit 2001/2 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001

[Regeling vervallen per 27-02-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.]
Geldend van 06-07-2002 t/m 31-12-2008

Besluit van het Productschap Tuinbouw van 27 november 2001, houdende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de interventieregeling (Besluit 2001/2 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;

op voorstel van de sectorcommissie Groenten en Fruit;

gelet op artikel 10, eerste lid, van Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001;

Gelet op de titels II, IV en Vl, van Verordening (EG) nr. 2200/96 (PbEG 1996, L 297);

Gelet op Verordening (EG) nr. 659/97 (PbEG 1997, L 100);

Gelet op de Beschikking controlevoorschriften inzake het gebruik of de bestemming van bepaalde landbouwproducten 1979;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 27-02-2010]

Deze verordening neemt over de begripsbepalingen van Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001 en verstaat voorts onder:

a.

interventieproducten

producten die uit de markt zijn genomen als bedoeld in titel IV, van Verordening (EG) nr . 2200/96;

b.

afnemer

een afnemer van interventieproducten, zijnde:

   

1° Veehouder, doch niet tevens teler van, handelaar in of conserveerder van producten;

   

2° Handelaar in veevoeder, doch niet tevens veehouder, teler of conserveerder van producten;

   

3° Verwerker van producten, doch niet tevens teler of conserveerder van producten of veehouder of handelaar in veevoeder;

   

4° Composteur, doch niet tevens teler, conserveerder of verwerker van producten of veehouder of handelaar in veevoeder;

c.

KCB

Kwaliteit Controle Bureau voor groenten en fruit;

d.

storten

het deponeren van een partij interventieproducten in een vrachtauto of een daartoe bestemde container;

e.

EU-vrachtbrief

een vrachtbrief als bedoeld in Bijlage 2 van dit besluit die door het productschap wordt verstrekt;

f.

colli op = colli af systeem

de hoeveelheid interventieproducten die wordt gedeclareerd komt exact overeen met de hoeveelheid die is gestort;

g.

verordening

Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001;

h.

EU-vergoeding

een communautaire ophoudvergoeding of een ophoudcompensatie als bedoeld in artikel 15, derde lid onder a, van Verordening nr. 2200/96.

§ 2. Uit de markt nemen van producten

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Een partij interventieproducten wordt geacht uit de markt te zijn genomen op het moment dat deze partij is gestort.

 • 2 De interventieproducten voldoen tot het moment van stort aan de krachtens artikel 2, van Verordening (EG) nr. 2200/96, en krachtens artikel 2, van Verordening (EG) nr, 659/97 vastgestelde normen.

Artikel 3

[Vervallen per 27-02-2010]

Telersverenigingen melden tenminste 24 uur voor het moment van stort dat zij producten uit de markt wensen te nemen. Deze melding wordt gedaan bij het lokale bijkantoor van het KCB.

Artikel 4

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Voordat wordt gestort gaat het KCB na of de interventieproducten voldoen aan de normen als bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 2 De interventieproducten mogen slechts worden gestort na toestemming en in aanwezigheid van het KCB.

 • 3 Terzake van de gestorte hoeveelheden interventieproducten zal het KCB een “stort- en containeradministratie” voeren. Hierin wordt de hoeveelheid product die wordt gestort vermeld.

Artikel 5

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Na de stort van de interventieproducten dienen deze producten dusdanig te worden behandeld dat deze producten niet meer geschikt zijn voor menselijke consumptie.

 • 2 Op aanwijzing van het KCB worden de interventieproducten gehakseld of geprikt, indien de behandeling, bedoeld in het eerste lid, onvoldoende is uitgevoerd.

§ 3. Bestemming interventieproducten

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 6

[Vervallen per 27-02-2010]

Telersverenigingen zijn jegens het productschap te allen tijde verantwoordelijk voor de bestemming van interventieproducten als bedoeld in dit besluit en in titel IV, van Verordening (EG) nr . 2200/96 .

Artikel 7

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Telersverenigingen sluiten met afnemers een overeenkomst volgens het model dat als Bijlage 1 bij dit besluit is opgenomen.

 • 2 Aanvullingen op de overeenkomst als bedoeld in het eerste lid, zijn slechts toegestaan na toestemming van het productschap.

 • 3 De overeenkomst ais bedoeld in het eerste lid, wordt ieder kalenderjaar vóór de eerste aflevering van de interventieproducten getekend en een origineel getekend exemplaar wordt onverwijld door de telersvereniging naar het productschap gezonden.

§ 4. Afvoer van interventieproducten

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 8

[Vervallen per 27-02-2010]

Alvorens interventieproducten het terrein van de telersvereniging verlaten, wordt dit door de telersvereniging bij het lokale bijkantoor van het KCB gemeld.

Artikel 9

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Interventieproducten die het terrein van de telersvereniging verlaten gaan vergezeld van een EU-vrachtbrief.

 • 2 De EU-vrachtbrieven worden op nummer volgorde gebruikt.

 • 3 Verschreven of anderszins in ongebruik geraakte exemplaren van EU-vrachtbrieven worden onverwijld aan het productschap geretourneerd. Op deze EU-vrachtbrieven wordt duidelijk de tekst “vervallen” vermeld.

Artikel 10

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 De EU-vrachtbrief wordt door de telersvereniging volledig ingevuld en gestempeld.

 • 2 De telersvereniging draagt er zorg voor dat de afnemers alsmede, indien van toepassing, de transporteurs de EU-vrachtbrief ondertekenen. Bij de voorzitter van het productschap dient bekend te zijn wie namens de afnemers en de transporteurs bevoegd is deze te tekenen .

 • 3 Na ondertekening bewaart de telersvereniging een kopie conform het in artikel 12 bepaalde in haar administratie.

Artikel 11

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 De telersvereniging draagt er zorg voor dat de transporteur, die in opdracht van een afnemer interventieproducten bij de telersvereniging komt afhalen, dit vooraf schriftelijk meldt aan de telersvereniging.

 • 2 De telersvereniging meldt op haar beurt vooraf schriftelijk aan het lokale bijkantoor van het KCB het in het eerste lid bepaalde, onder opgaaf van de naam van de transporteur en het kenteken van het transporterende voertuig.

§ 5. Administratieve verplichtingen

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 12

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 2 De voorraadadministratie wordt bijgehouden volgens het systeem van “colli op = colli af” en wordt per product waarvoor een EU-vergoeding wordt geclaimd gevoerd.

 • 3 Voor producten die in aanmerking komen voor een communautaire ophoudvergoeding wordt de voorraadadministratie separaat gevoerd voor de volgende categorieën:

  • -

   producten, aangevoerd door leden van de telersvereniging;

  • -

   producten, aangevoerd door leden van een andere telersvereniging (conform artikel 11, eerste lid, onder c), punt 3, tweede en derde aandachtsstreepje, van Verordening (EG) nr. 2200/96;

  • -

   producten, aangevoerd door telers die bij geen enkele telersvereniging zijn aangesloten (conform artikel 24, van Verordening (EG) nr. 2200/96).

 • 4 Uit de voorraadadministratie als bedoeld in het eerste lid, blijkt te allen tijde de nog resterende hoeveelheid interventieproducten die nog niet gestort zijn. Eveneens blijkt uit deze voorraadadministratie welke producten in welke vrachtauto, dan wel daartoe bestemde container zijn gestort.

 • 5 De voorraadadministratie als bedoeld in het eerste lid, wordt maandelijks door het KCB geaccordeerd.

 • 6 Bescheiden die betrekking hebben op interventieproducten worden gedurende tenminste 7 kalenderjaren volgende op het kalenderjaar waarin het desbetreffende verkoopseizoen eindigt, door de telersvereniging bewaard.

Artikel 13

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Indien een telersvereniging in aanmerking wenst te komen voor een EU-vergoeding ten aanzien van interventieproducten overlegt zij iedere kalendermaand de volgende bescheiden aan het productschap:

  • -

   de declaratieformulieren, zoals deze door het productschap ter beschikking worden gesteld; deze dienen door het KCB te zijn geaccordeerd, met name met betrekking tot de totale hoeveelheid interventieproducten en de daarop van toepassing zijnde kwaliteitseisen;

  • -

   de volledig ingevulde en ondertekende originele exemplaren van EU-vrachtbrieven, die op de betreffende declaratie betrekking hebben;

  • -

   de voorraadadministraties, die op de betreffende declaratieformulieren betrekking hebben.

 • 2 Indien er verschillen bestaan tussen de bescheiden, bedoeld in het eerste lid, en de stort- en containeradministratie van het KCB als bedoeld in artikel 4, wordt deze laatste door het productschap als doorslaggevend geacht.

Artikel 14

[Vervallen per 27-02-2010]

Het productschap betaalt slechts een EU-vergoeding uit wanneer de telersvereniging het in dit besluit bepaalde op juiste wijze nakomt.

§ 6. Slotbepaling

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 15

[Vervallen per 27-02-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2001/2 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001.

Artikel 16

[Vervallen per 27-02-2010]

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 27 november 2001

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 21 juni 2002 nr. TRCJZ/2001/17595.

Bijlage 1. behorende bij het Besluit van 27 november 2001, houdende de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de interventieregeling (Besluit 2001/2 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001)

[Vervallen per 27-02-2010]

Overeenkomst levering uit de markt genomen producten 2001

[Vervallen per 27-02-2010]

De ondergetekenden:

 

1.

...............................................

(volledige naam telersvereniging),

Vertegenwoordigd door:

...........................

(naam en voorletters)

Functie:

...........................

 

hierna te noemen : de Telersvereniging (als bedoeld in artikel 11, van Verordening (EG) 2200196);

en

   

2.

...............................................

(naam en voorletters afnemer),

hierna te noemen: de Afnemer;

   

adres

:

 

losadres1

:

 

vestigings-/woonplaats

:

 

vertegenwoordigd door

:

(naam en voorletters)

KvK plaats en nummer

:

 

In aanmerking genomen dat:

[Vervallen per 27-02-2010]

Zijn overeengekomen als volgt:

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 1. Garanties Afnemer

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1.1 De Afnemer verklaart te zijn (aankruisen wat van toepassing is):

  • Veehouder, doch niet tevens teler van producten genoemd in Verordening (EG) 2200/96, artikel 1, tweede lid en/of handelaar in en/of conserveerder van deze producten.

   Aantalstuks vee in bezit van Afnemer (bij benadering)

   Koeien

   .........stuks

   Varkens

   .........stuks

   Andere, te weten

   .........stuks

   Veehouder is geregistreerd onder nummer ............... in I & R systeem en geeft toestemming dat de Algemene Inspectie Dienst (hierna: AID) dit systeem kan raadplegen ter controle van de regelgeving.

   of

  • Handelaar in veevoeder, doch niet tevens veehouder en/of teler van producten genoemd in Verordening (EG) 2200196, artikel 1 , tweede lid, en/of conserveerder van deze producten.

   of

  • Verwerker van producten genoemd in Verordening (EG) 2200/96, artikel 1, tweede lid , doch niet tevens teler en/of conserveerder van deze producten en/of veehouder en/of handelaar in veevoeder.

   of

  • Composteur , doch niet tevens teler van producten genoemd in Verordening (EG) 2200/96, artikel 1, tweede lid, en/of conserveerder van deze producten en/of veehouder en/of handelaar in veevoeder en/of verwerker.

   of

  • Afnemer valt niet in één van de bovenstaande categorieën.

   De Afnemer valt, conform artikel 30, van Verordening (EG) 2200/96, in de categorie. ........................ (bijvoorbeeld biologisch afbraakproces, liefdadigheidsinstelling of -organisatie, school)

 • 1.3 Indien de Afnemer veehouder is garandeert hij dat hij de uit de markt genomen producten uit- sluitend zal bestemmen voor eigen veevoederdoeleinden. Daaronder wordt in deze overeenkomst verstaan: gebruik in verse toestand voor dierlijke voeding op eigen bedrijf (conform artikel 30, eerste lid, onder a, van Verordening (EG) 2200/96).

 • 1.4 Indien de Afnemer handelaar in veevoeder is garandeert hij dat hij de uit de markt genomen producten uitsluitend zal verhandelen aan veehouders, die de uit de markt genomen producten uitsluitend zullen bestemmen voor eigen veevoederdoeleinden. De Afnemer staat er jegens de Telersvereniging voor in dat de uit de markt genomen producten aldus geen andere bestemming zullen krijgen dan veevoeder.

 • 1.5 Indien de Afnemer verwerker van producten genoemd in Verordening (EG) 2200/96, artikel 1, tweede lid, garandeert hij dat hij de uit de markt genomen producten, nadat deze zijn verwerkt, uitsluitend zal aanbieden aan veehouders, die deze producten uitsluitend zullen bestemmen voor eigen vee-voederdoeleinden. De Afnemer staat er jegens de Telersvereniging voor in dat de uit de markt genomen producten aldus geen andere bestemming zuilen krijgen dan veevoeder (conform artikel 30, eerste lid, onder a, van Verordening (EG) 2200/96.

  De Telersvereniging dient voor deze bestemming voorafschriftelijk toestemming te hebben verkregen van het PT.

 • 1.6 Indien de Afnemer composteur is garandeert hij dat hij de uit de markt genomen producten uitsluitend zal bestemmen voor compostingsdoeleinden (conform artikel 30, tweede lid, van Verordening (EG) 2200/96.

  De Telersvereniging dient voor deze bestemming vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van het PT.

 • 1.7 Voor uit de markt genomen producten die, na schriftelijke toestemming van het Productschap Tuinbouw, een andere bestemming krijgen dan de bestemmingen als bedoeld onder 1.3 toen met 1.6 van deze overeenkomst, garandeert de Afnemer dat de uit de markt genomen producten uitsluitend de bestemming krijgen als aangegeven in deze overeenkomst onder 1.1.

  De Telersvereniging dien voor deze bestemming vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van het PT.

Artikel 2. Boekhoudkundige verplichtingen

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 2.2 De Afnemer verplicht zich in het bijzonder een boekhouding te voeren, waaruit blijkt dat de door hem afgenomen uit de markt genomen producten geen andere dan de in deze overeenkomst bedoelde bestemming hebben gevonden en deze boekhouding op eerste verzoek aan de Telersvereniging of de in artikel 4 van deze overeenkomst genoemde controle instanties ter inzage te geven.

 • 2.3 De EU-vrachtbrief als bedoeld in Besluit 2001/2 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001, wordt ondertekend door een bevoegde persoon, zoals vastgesteld in de door de Afnemer getekende verklaring, die als bijlage I bij deze overeenkomst is gevoegd.

 • 2.4 De Afnemer verplicht zich in het bijzonder bescheiden die betrekking hebben op de afname van het uit de markt genomen product - behoudens andere wettelijke archiefverplichtingen - te bewaren gedurende tenminste 7 kalenderjaren volgende op het kalenderjaar waarin het verkoopseizoen2 als bedoeld in artikel 4, van Verordening (EG) 659/97, eindigt.

Artikel 3. Transport

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 3.1 Indien de Afnemer de uit de mark genomen producten laat transporteren door een transporteur, blijft de Afnemer verantwoordelijk voor de bestemming; dit betekent dat de producten geen

  andere bestemming zullen krijgen dan de bestemming ais aangegeven door de Afnemer onder artikel 1 van deze overeenkomst.

 • 3.2 Indien de Afnemer de afgenomen uit de markt genomen producten opslaat, alvorens deze naar e uiteindelijke bestemming te (doen) transporteren, zal hij voorafgaand aan dat transport schriftelijk aan het KCB een melding doen van tenminste de navolgende inhoud:

  • a. nummer van de EU-vrachtbrief, die op de te transporteren uit de markt genomen producten betrekking heeft;

  • b. huidige plaats van opslag;

  • c. bestemming;

  • d. datum, tijd en wijze van transport;

  • e. kenteken van het transportvoertuig.

Artikel 4. Controleverplichtingen

[Vervallen per 27-02-2010]

De Afnemer is verplicht, op eerste verzoek van de Telersvereniging en/of het Productschap Tuinbouw en/of het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, dan wel de AID en/of het KCB, dan wel van de diensten van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, dan wel van een door een dezer instanties aangewezen (ander) controle-orgaan, inzage te verscheen in, en desgewenst afschrift te verschaffen van alle boeken en bescheiden die op de in deze overeenkomst bedoelde uit de mark genomen producten betrekking hebben en desgevraagd de in voorraad gehouden uit de markt genomen producten te tonen.

Artikel 5. Boete, aansprakelijkheid en vrijwaring

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 5.1 Indien de Afnemer één of meer van de in deze overeenkomst op zich genomen verplichtingen niet nakomt zal hij een boete verbeuren aan de Telersvereniging, groot 4.537,80 euro per overtreding, dan wel, naar keuze van de Telersvereniging, 907,56 euro per dag dat de overtreding voortduurt. Indien het verzuim betrekking heeft op het in deze overeenkomst onder artikel 1.3 juncto artikel 2.2 bepaalde, zal de vorenbedoelde boete bedragen 0,18 euro per kilo uit de markt genomen product, waarvan de Afnemer niet kan aantonen dat zij de in deze overeenkomst bedoelde bestemming heeft gevonden. De in dit artikel bedoelde boetes zijn onmiddellijk opeisbaar en niet voor rechterlijke matiging of verrekening vatbaar. Zij zullen door de enkele overtreding van de Afnemer verschuldigd worden en een aanmaning af ingebrekestelling zal dus niet zijn vereist.

 • 5.2 Hiernaast zal de Afnemer jegens de Telersvereniging aansprakelijk zijn voor alle schade ten gevolge van het gebruik van de uit de markt genomen producten op andere dan de door deze overeenkomst voorziene wijze; onder deze nadelige gevolgen zijn uitdrukkelijk mede begrepen aanspraken van overheidswege tot terugvordering van aan de Telersvereniging betaalde EG- subsidies ten aanzien van uit de markt genomen producten, voor welke aanspraken de Afnemer verklaart de Telersvereniging te zullen vrijwaren.

 • 5.3 Bij gebreke van onmiddellijke en stipte betaling zal de Afnemer aan de Telersvereniging tevens verschuldigd zijn de wettelijke rente en de door de Telersvereniging te maken buitengerechtelijke invorderingskosten. Deze kosten zullen tenminste 15 % van de hoofdsom bedragen.

 • 5.4 Het vorengaande laat de eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Afnemer onverlet.

Artikel 6. Rechtskeuze

[Vervallen per 27-02-2010]

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van deze overeenkomst zullen in eerste aanleg worden beslist door de relatiefbevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Telersvereniging.

Aldus in drievoud opgemaakt en ondertekend op

datum :

 
   

plaats :

 
   
   
   

Namens de Telersvereniging

Namens de Afnemer

   

(handtekening)

(handtekening)

   

(naam en voorletters)

(naam en voorletters)

Bijlage I

[Vervallen per 27-02-2010]

Verklaring 2002

[Vervallen per 27-02-2010]

Hierbij verklaart:

(naam en voorletter(s) afnemer)

(deze naam is dezelfde als de naam van de afnemer in de “overeenkomstlevering uit de markt genomen producten ’')

Handtekening:

 

op

-

- 2002, te ..........................

dat de volgende persoon/personen gemachtigd zijn om namens afnemer de EU-vrachtbrieven, in het kader van de ‘‘overeenkomst levering uit de markt genomen producten 2002”, afte tekenen:

Naam en voorletters:

Functie/familielid:

Handtekening :

Naam en voorletters:

Functie/familielid:

Handtekening:

Naam en voorletters:

Functie/familielid:

Handtekening:

Bijlage II

[Vervallen per 27-02-2010]

Bijlage II Verkoop seizoenen (behorende bij de archiefverplichting genoemd in artikel 2.4)

Product

Datum

Tomaten

Van 1 januari tot en met 31 december

Aubergines

Van 1 januari tot en met 31 december

Meloenen

Van 1 april tot en met 31 maart

Watermeloenen

Van 1 april tot en met 31 maart

Bloemkool

Van 1 mei tot en met 30 april

Abrikozen

Van 1 mei tot en met 30 april

Nectarines

Van 1 mei tot en met 30 april

Perziken

Van 1 mei tot en met 30 april

Tafeldruiven

Van 1 mei tot en met 30 april

Citroenen

Van 1 juni tot en met 31 mei

Peren

Van 1 juni tot en met 31 mei

Appelen

Van 1 juli tot en met 30 juni

Satsuma’s

Van 1 oktober tot en met 30 september

Mandarijnen

Van 1 oktober tot en met 30 september

Clementines

Van 1 oktober tot en met 30 september

Zoete sinaasappelen

Van 1 oktober tot en met 30 september

Alle overige producten

Van 1 januari tot en met 31 december

(artikel 1 , tweede lid, 2 van Verordening

 

2200/96)

 
 1. Indien het in te vullen losadres op de EU-vrachtbrief niet hetzelfde is als het hierboven opgegeven losadres, dan dient de Afnemer voor het lossen van de producten contact op te nemen met het KwaliteitsControleBureau voor groenten en fruit (hierna: KcB).

  ^ [1]
 2. De verkoopseizoenen zijn als Bijlage II bij deze overeenkomst gevoegd.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina