Besluit 2001/1 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001

[Regeling vervallen per 27-02-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.]
Geldend van 06-07-2002 t/m 31-12-2008

Besluit van het Productschap Tuinbouw van 27 november 2001, houdende de vaststelling van een referentieperiode van 12 maanden voor een operationeel programma (Besluit 2001/1 Verordening PT Steun en Interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;

op voorstel van de sectorcommissie Groenten en Fruit;

gelet op artikel 2, zesde en zevende lid, van Verordening (EG) nr. 6091200 1;

gelet op artikel 5, van de Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001;

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 27-02-2010]

  • 1 Het maximum voor de financiële steun als bedoeld in artikel 15 , vijfde lid, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 2200/96, wordt berekend op basis van de waarde van de verkochte productie van een erkende telersvereniging in een door het productschap vastgestelde referentieperiode.

  • 2 De referentieperiode als bedoeld in het eerste lid, vangt aan op 1 januari van het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het operationele programma wordt uitgevoerd en eindigt op 3 1 december van dat jaar.

Artikel 2

[Vervallen per 27-02-2010]

In afwijking van artikel 1 wordt voor het operationele programma van erkende telersverenigingen voor fruit als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a, punt II, van Verordening nr . 2200/96, de volgende referentieperiode gehanteerd:

De periode vangt aan op 1 juli van het tweede jaar voor dat waarin het operationele programma wordt uitgevoerd en eindigt op 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het Operationele programma wordt uitgevoerd.

Artikel 3

[Vervallen per 27-02-2010]

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 4

[Vervallen per 27-02-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2001/1 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001.

Zoetermeer, 27 november 2001

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 21 juni 2002 nr. TRCJZ/2001/17598.

Terug naar begin van de pagina