Verordening PT registratie en erkenning telersverenigingen groenten en fruit 2001

[Regeling vervallen per 27-02-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.]
Geldend van 22-06-2002 t/m 31-12-2008

Verordening van het Productschap Tuinbouw van 27 november 2001, houdende regels ter zake van de erkenning van telersverenigingen in de sector groenten en hit (Verordening PT registratie en erkenning telersverenigingen groenten en fruit 2001)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;

op voorstel van de sectorcommissie Groenten en Fruit;

gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 (Pb. 1996, L. 297/1-28);

gelet op Verordening (EG) nr. 412197 (Pb. 1997, L. 62/16-25);

gelet op Verordening (EG) nr. 478/97 (Pb. 1997, L. 75/4-6);

gelet op artikel 1, sub VI, van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen;

gelet op de artikelen 93, 96, 98 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 14 en 15 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 27-02-2010]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

productschap

:

het Productschap Tuinbouw;

b.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c.

Verordening nr. 2200/96

:

Verordening (EG) nr. 2200/96, van de Raad van de Europese Unie van 28 oktober 1996, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit;

a.

Verordening nr. 412/97

:

Verordening (EG) nr. 412/97, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 maart 1997, tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de erkenning van telersverenigingen betreft;

e.

Verordening nr. 609/2001

:

Verordening (EG) nr. 609/2001, van de Commissie van 18 maart 2001 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de operationele programma's, de actiefondsen en de toekenning van communautaire financiële steun betreft, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 411/97;

f.

telersvereniging

:

een telersvereniging die overeenkomstig artikel 11, van Verordening nr. 2200/96 is erkend dan wel een erkende groepering van telersverenigingen als bedoeld in artikel 16, derde lid van Verordening nr. 2200/96;

g.

actiefonds

:

een fonds als bedoeld in artikel 15 van Verordening nr. 2200/96;

h.

meerjarenplan

:

de beleidsvisie van de telersvereniging op de korte en middellange termijn, welke onder andere het personeelsbeleid, de investeringsplannen, de financiële prognoses, de kwaliteit van de producten en milieumaatregelen omvat.

§ 2. Registratie

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Het productschap houdt een register bij van in Nederland gevestigde telersverenigingen.

 • 2 Het register bevat ten aanzien van iedere telersvereniging de volgende gegevens:

  • -

   de (handels) naam;

  • -

   het adres;

  • -

   de rechtsvorm van de onderneming waarin zij haar bedrijf uitoefent, en

  • -

   de erkenningsstatus.

Artikel 3

[Vervallen per 27-02-2010]

Iedere telersvereniging is verplicht de op haar bedrijf betrekking hebbende gegevens als bedoeld in artikel 2, tweede lid, bij het productschap in te dienen door middel van een door het productschap te verstrekken registratieformulier.

Artikel 4

[Vervallen per 27-02-2010]

Iedere telersvereniging is verplicht elke wijziging ten aanzien van de gegevens als bedoeld in artikel 2, tweede lid, alsmede elke statutenwijziging zo spoedig mogelijk schriftelijk aan het productschap te melden.

Artikel 5

[Vervallen per 27-02-2010]

Iedere telersvereniging, die door het productschap is erkend, is verplicht het productschap jaarlijks, na de vaststelling daarvan, een exemplaar toe te sturen van haar jaarrekening en/of jaarverslag.

§ 3. Erkenning

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 6

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Een telersvereniging dient bij het productschap een aanvraag tot erkenning in.

 • 2 De aanvraag tot erkenning dient tenminste vergezeld te gaan van de volgende documenten:

  • -

   statuten van de telersvereniging;

  • -

   uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

  • -

   lijst van aangesloten leden van de telersvereniging;

  • -

   jaarrekeningen van de afgelopen drie boekjaren van de telersvereniging;

  • -

   meerjarenplan, en

  • -

   voor zover een actiefonds is gevormd: een bankafschrift, waaruit blijkt dat een actiefonds is opgericht.

 • 3 Het productschap beslist op de aanvraag tot erkenning binnen drie maanden nadat het verzoek tot erkenning is ingediend.

Artikel 7

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Ten aanzien van het beheer en het functioneren van een telersvereniging is het niet toegestaan dat een of meer leden van de betrokken telersvereniging van hun macht of invloed misbruik maken.

 • 2 Ter waarborging van het eerste lid worden bij de aanvraag tot erkenning de statuten, de stemverhouding en de organisatie van de telersvereniging op dit punt beoordeeld en wordt bij de jaarlijkse controle hieraan aandacht besteed.

§ 4. Medewerking en Controle

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 8

[Vervallen per 27-02-2010]

Telersverenigingen zijn verplicht de door of namens het productschap gegeven aanwijzingen op te volgen alle terzake gewenste nadere inlichtingen terstond en naar waarheid te verstrekken.

Artikel 9

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Telersverenigingen verlenen alle door met de controle of uitvoering van deze verordening belaste instanties gevraagde medewerking welke voor een goede uitvoering en controle op de onderhavige verordening noodzakelijk is.

 • 2 In het kader van de in het eerste lid genoemde verplichting kunnen controles ter plaatse worden verricht.

§ 5. Sancties

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 10

[Vervallen per 27-02-2010]

Indien blijkt dat een erkende telersvereniging niet heeft voldaan aan één of meer in deze verordening gestelde voorwaarden en voorschriften, kan:

 • a. het productschap de betrokken telersvereniging een waarschuwing geven; de telersvereniging wordt dan in de gelegenheid gesteld om het verzuim te herstellen binnen een door het productschap gestelde termijn;

 • b. het productschap besluiten de erkenning van de telersvereniging in te trekken, wanneer het verzuim niet of niet op tijd wordt hersteld.

Artikel 11

[Vervallen per 27-02-2010]

Indien blijkt dat een erkende telersvereniging opzettelijk dan wel door grove nalatigheid onjuiste informatie heeft verstrekt, kan het productschap besluiten de erkenning van de betrokken telersvereniging in te trekken.

Artikel 12

[Vervallen per 27-02-2010]

Overtredingen van het bepaalde in deze verordening zijn strafbare feiten.

§ 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 13

[Vervallen per 27-02-2010]

De Verordening PT Registratie en Erkenning Telersverenigingen groenten en fruit 1997 is ingetrokken.

Artikel 14

[Vervallen per 27-02-2010]

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicaties in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 15

[Vervallen per 27-02-2010]

Deze verordening wordt aangehaald als: verordening PT registratie en erkenning telersverenigingen groenten en fruit 2001.

Zoetermeer, 27 november 2001

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 13 mei 2002 nr. TRCJZ/2001/17609.

Terug naar begin van de pagina