Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001

[Regeling vervallen per 27-02-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.]
Geldend van 18-05-2002 t/m 31-12-2008

Verordening van het Productschap Tuinbouw van 27 november 2001, houdende regels ter zake van de uitbetaling van steun aan telersverenigingen en interventie in de sector groenten en fruit (Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;

op voorstel van de sectorcommissie Groenten en Fruit;

gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 (PbEG 1996, L 297);

gelet op Verordening (EG) nr. 609/2001 (PbEG 2001, L 90);

gelet op Verordening (EG) nr. 659/97 (PbEG 1997, L 100);

gelet op artikel 1, sub VI van de Overdrachtsregeling bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen;

gelet op de artikelen 96 en 98 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 27-02-2010]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

het productschap

: het Productschap Tuinbouw;

b.

het bestuur

: het bestuur van het productschap;

c.

de Verordening nr. 2200/96

: de Verordening (EG) nr.2200/96 van de Raad van de Europese Unie van 28 oktober 1996, houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit;

d.

de Verordening nr. 609/2001

: de Verordening (EG) nr.609/2001 van de Commissie van 18 maart 2001, tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad voor wat de operationele programma's, de actiefondsen en de toekenning van communautaire financiële steun betreft, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 411/97;

e.

de Verordening nr. 659/97

: de Verordening (EG) nr. 659/97 van de Commissie van 16 april 1997, houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr.2200/96 van de Raad met betrekking tot de interventieregeling in de sector groenten en fruit;

f.

telersvereniging

: een telersvereniging die overeenkomstig artikel 11 van Verordening nr. 2200/96 , is erkend dan wel een erkende groepering van telersverenigingen als bedoeld in artikel 16, derde lid, van Verordening nr. 2200/96;

g.

interventie

: de interventiemaatregelen die door telersverenigingen worden toegepast in het kader van titel IV, van Verordening nr. 2200/96;

h.

communautaire ophoudvergoeding

: financiële vergoeding aan telersverenigingen op basis van artikel 23, derde lid, van Verordening nr. 2200/96;

l.

communautaire financiële steun

: financiële vergoeding aan telersverenigingen op basis van artikel 15, van Verordening nr. 2200/96;

j.

een operationeel programma

: een programma als bedoeld in artikel 15, van Verordening nr.. 2200/96;

k.

de producten

: de producten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van Verordening nr. 2200/96.

§ 2. Operationeel Programma en Financiële steun

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Ter verkrijging van communautaire financiële steun wordt door telersverenigingen een voorstel voor een operationeel programma bij het productschap ingediend door middel van een door het productschap te verstrekken aanvraagformulier.

 • 2 De indiening van het voorstel voor een operationeel programma geschiedt uiterlijk op 15 september van het jaar dat voorafgaat aan dat van de tenuitvoerlegging ervan.

 • 3 Het bestuur kan bij besluit de termijn voor de indiening van het voorstel voor een operationeel programma verlengen.

 • 4 Het productschap neemt uiterlijk op 15 december het besluit omtrent goedkeuring, afwijzing of verlangen tot wijziging van het voorstel voor een operationeel programma en deelt dit de telersverenigingen mede.

Artikel 3

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Telersverenigingen kunnen ieder jaar, overeenkomstig artikel 6, van Verordening nr. 609/2001, een verzoek tot wijziging van een operationeel programma voor het volgende jaar of de volgende jaren indienen bij het productschap.

 • 2 Een verzoek tot wijziging wordt uiterlijk op 15 september ingediend. De tenuitvoerlegging van het goedgekeurde gewijzigde programma vangt aan op 1 januari daaropvolgend.

 • 3 Het bestuur kan bij besluit de termijn voor de indiening van het wijzigingsverzoek verlengen.

 • 4 Het productschap neemt uiterlijk op 15 december het besluit omtrent het verzoek tot wijziging van het operationele programma en deelt dit de telersverenigingen mede.

Artikel 4

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Telersverenigingen kunnen voor het lopende jaar een verzoek tot aanpassing van een operationeel programma als bedoeld in artikel 6, derde lid, van Verordening nr. 609/2001, indienen bij het productschap.

 • 2 Het productschap deelt de telersverenigingen het besluit omtrent het in het eerste lid bedoelde verzoek mede en kan hierbij nadere voorwaarden stellen.

Artikel 5

[Vervallen per 27-02-2010]

Het bestuur stelt bij besluit een of meerdere referentieperioden als bedoeld in artikel 2, zesde en zevende lid, van Verordening nr. 609/2001 vast.

§ 3. Interventieregeling

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 6

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Aan telersverenigingen, die producten uit de markt hebben genomen en die bij het productschap een verzoek om een communautaire ophoudvergoeding hebben ingediend, wordt deze vergoeding toegekend ingevolge de artikelen 26 en 29 van Verordening nr. 2200/96 .

 • 2 Aan telersverenigingen, die producten uit de markt hebben genomen welke niet in aanmerking komen voor een communautaire ophoudvergoeding en die bij het productschap een verzoek om ophoudcompensatie hebben ingediend, wordt deze compensatie toegekend ingevolge artikel 15, derde lid, onder a, van Verordening nr. 2200196.

Artikel 7

[Vervallen per 27-02-2010]

Telersverenigingen delen aan het productschap voor de in Bijlage III, van Verordening nr. 659/97, genoemde producten en gedurende de in deze bijlage aangegeven perioden, voor elke marktdag schriftelijk mede de dagnoteringen van de productenprijzen op de voor die producten representatieve markten.

§ 4. Bestemming uit de markt genomen producten

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 8

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Producten die uit de markt zijn genomen, worden door telersverenigingen afgezet overeenkomstig artikel 30, van Verordening nr. 2200/96

 • 2 Indien een telersvereniging voornemens is de uit de markt genomen producten een andere bestemming te geven dan veevoeder, dient de telersvereniging een daartoe strekkend verzoek in bij het productschap.

Artikel 9

[Vervallen per 27-02-2010]

Liefdadigheidsorganisaties of -instellingen kunnen bij het productschap een erkenning aanvragen, teneinde uit de markt genomen producten gratis ter beschikking gesteld te krijgen voor doeleinden als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onder a, van Verordening nr. 2200/96.

Artikel 10

[Vervallen per 27-02-2010]

Het bestuur stelt bij besluit de procedure met betrekking tot de interventieregeling als bedoeld in § 3 en § 4, vast.

§ 5. Medewerking en Controle

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 11

[Vervallen per 27-02-2010]

Telersverenigingen zijn verplicht de door of namens het productschap gegeven aanwijzingen op te volgen en alle terzake gewenste nadere inlichtingen terstond en naar waarheid te verstrekken.

Artikel 12

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Telersverenigingen verlenen alle door met de controle of uitvoering van deze verordening belaste instanties gevraagde medewerking welke voor een goede uitvoering en controle op de onderhavige verordening noodzakelijk is.

 • 2 In het kader van de in het eerste lid genoemde verplichting kunnen controles ter plaatse worden verricht.

§ 6. Sancties

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 13

[Vervallen per 27-02-2010]

Indien blijkt dat aan een telersvereniging onterecht bedragen zijn uitgekeerd of één van de in artikel 15, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 609/2001 genoemde situaties van toepassing is, legt het productschap aan de betrokken telersvereniging een of meer sancties op overeenkomstig artikel 15, derde lid, van Verordening nr. 609/2001 .

Artikel 14

[Vervallen per 27-02-2010]

Indien blijkt dat aan een telersvereniging onterecht een communautaire ophoudvergoeding is uitbetaalden één van de in artikel 19, van Verordening (EG) nr. 659/97, genoemde situaties van toepassing is, legt het productschap aan de betrokken telersvereniging een sanctie op overeenkomstig artikel 19, van Verordening nr. 659/97.

Artikel 15

[Vervallen per 27-02-2010]

Indien tijdens de gratis uitreiking overtredingen worden vastgesteld waarvoor telersverenigingen, erkende liefdadigheidsorganisaties, liefdadigheidsinstellingen of scholen verantwoordelijk zijn, legt het productschap een of meer sancties op overeenkomstig artikel 20, van Verordening nr. 659197.

§ 7. Slotbepalingen

[Vervallen per 27-02-2010]

Artikel 16

[Vervallen per 27-02-2010]

Het bestuur kan bij besluit nadere voorschriften vaststellen ter uitvoering van de in deze verordening geregelde onderwerpen.

Artikel 17

[Vervallen per 27-02-2010]

De Verordening PT Steun en Interventie groenten en fruit 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 18

[Vervallen per 27-02-2010]

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 19

[Vervallen per 27-02-2010]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001.

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 11 april 2002, nr. TRCJZ/2001/ 17603.

Terug naar begin van de pagina