Beleidsregels aanwijzing organisaties die de belangen van de automobielbranche behartigen

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 12-01-2001 t/m 30-06-2008

Beleidsregels aanwijzing organisaties die de belangen van de automobielbranche behartigen

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a. de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • b. de automobielbranche: het geheel van bedrijven dat gegevens uit het kentekenregister gebruikt en zich richt op de handel in en de reparatie van personenauto's, de import van nieuwe personenauto's, de handel in en de reparatie van bedrijfsauto's, de import van nieuwe bedrijfsauto's, de vervaardiging van rubberbanden, de vernieuwing van loopvlakken, de autofabricage, de carrosseriebouw, de vervaardiging van aanhangwagens en opleggers, de vervaardiging van auto-onderdelen en accessoires, de vervaardiging van motor- en bromfietsen, autodemontage, de groothandel in gebruikte banden, de auto-onderdelenservice, de autobandenservice, de reparatie van specifieke auto-onderdelen, carrosserieherstel, de groothandel en handel in auto-onderdelen, de groothandel en de handel in banden, de detailhandel in auto-onderdelen, de groothandel en de handel in motorfietsen en onderdelen, de detailhandel in en de reparatie van motorfietsen en onderdelen, de operational lease van personenauto's, de keuring en controle van machines en apparaten, en de vervaardiging van elektrische benodigdheden en elementen, bestemd voor deze voertuigen of onderdelen daarvan;

  • c. de aanvrager: de organisatie die met het oog op de verstrekking van gegevens uit het kentekenregister als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van gegevens omtrent diefstal of verduistering van voertuigen, bij de Minister een aanvraag heeft ingediend om aangewezen te worden als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt als bedoeld in artikel 9, onder d, jo. artikel 14 van het Kentekenreglement.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

  • 1 Een aanvrager wordt aangewezen als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt, indien de aanvrager voldoet aan de in het tweede, derde en vierde lid genoemde eisen.

  • 2 De aanvrager behartigt naar verwachting de belangen van ten minste 5% van de bedrijven in de automobielbranche.

  • 3 De aanvrager is een vereniging of stichting.

  • 4 Uit de statuten van de aanvrager blijkt dat de aanvrager tot doel heeft de belangen van de automobielbranche te behartigen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2008]

  • 1 Drie jaar na een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 beoordeelt de Minister of de organisatie die is aangewezen als organisatie die de belangen van de automobielbranche behartigt nog steeds aan de criteria, bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, voldoet. Tevens beoordeelt de Minister of de aangewezen organisatie die is aangewezen de belangen van ten minste 5% van de bedrijven in de automobielbranche behartigt.

  • 2 Indien uit de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de aangewezen organisatie niet langer voldoet aan een van de criteria, bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, of aan het eerste lid, dan wel indien blijkt dat de aangewezen organisatie niet heeft voldaan of niet voldoet aan haar wettelijke verplichtingen, wordt de aanwijzing ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanwijzing organisaties die de belangen van de automobielbranche behartigen.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina