Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2002

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 21-09-2004

Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op de artikelen 81, derde lid, 85, derde lid, 97c, derde lid en 124, van de Werkloosheidswet, 77, derde lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 10a, tweede lid, en 11, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, 73, derde lid van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 9, derde en vierde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 22-09-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. AWf-premie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds;

  • b. wachtgeldpremie: het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert;

  • c. Ufo-premie: het premiepercentage, bedoeld in artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet.

Artikel 2. Vaststelling AWf-premie

[Vervallen per 22-09-2004]

De AWf-premie wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 8,55%.

Artikel 3. Werkgevers- en werknemersdeel AWf-premie

[Vervallen per 22-09-2004]

Voor het jaar 2002 is van het loon, rekening houdende met artikel 5, 4,95% aan AWf-premie verschuldigd door de werknemer en 3,60% aan AWf-premie verschuldigd door de werkgever.

Artikel 4. Franchise op grond van artikel 9, derde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Vervallen per 22-09-2004]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de wachtgeldpremie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2002 vastgesteld op € 0,- per dag.

Artikel 5. Franchise op grond van artikel 9, vierde lid, Coördinatiewet Sociale Verzekering

[Vervallen per 22-09-2004]

Bij de berekening van het loon, waarnaar de door de werknemer en de door de werkgever verschuldigde AWf-premie wordt geheven, wordt het buiten aanmerking te laten bedrag voor het jaar 2002 vastgesteld op € 55,- per dag.

Artikel 6. Vaststelling van de vervangende premie voor de Werkloosheidswet

[Vervallen per 22-09-2004]

De vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 0,72%.

Artikel 7. Vaststelling Ufo-premie

[Vervallen per 22-09-2004]

De Ufo-premie wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 0,80%.

Artikel 8. Vaststelling basispremie Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Vervallen per 22-09-2004]

De basispremie, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 5,85%.

Artikel 9. Vaststelling premiepercentage Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Vervallen per 22-09-2004]

De premie, bedoeld in artikel 73, eerste lid van de Wet arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 8,80%.

Artikel 10. Vaststelling premiepercentage Algemene Ouderdomswet

[Vervallen per 22-09-2004]

De premie, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet financiering volksverzekeringen wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 17,90%.

Artikel 11. Vaststelling premiepercentage Algemene nabestaandenwet

[Vervallen per 22-09-2004]

De premie, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 1,25%.

Artikel 13. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 november 2001.

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst.

Terug naar begin van de pagina