Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van zgn. Fleurop-orders

[Regeling vervallen per 10-07-2018.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 09-07-2018

Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van zgn. Fleurop-orders

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

[Vervallen per 10-07-2018]

Dit besluit is een herziene versie van het besluit van Besluit van 9 mei 1980, nr. 280-5116. Het besluit is herzien in verband met de vervanging van de gulden door de euro per 1 januari 2002. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om, naast enkele redactionele aanpassingen, het in de voorbeelden gehanteerde BTW-tarief te actualiseren. Overigens bevat het besluit geen inhoudelijke wijzigingen.

Inzake de toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van de levering van sierteeltproducten en dergelijke door middel van de Fleurop/Interflora-organisatie alsook de overige daarmee samenhangende prestaties deel ik u het volgende mee.

1. Indien bij een bloemist een Fleurop-order wordt geplaatst, zal die bloemist aan de opdrachtgever ter zake een bedrag in rekening brengen dat als volgt is opgebouwd:

sierteeltprodukten e.d. (inclusief bestelkosten)

a

bij: kosten (kosten CVK, telefoonkosten, e.d.)

b +

totaal te voldoen door de opdrachtgever

c

(Bedrag € a wordt ook wel het orderbedrag genoemd en wordt in het hierna volgende als zodanig aangeduid).

Vervolgens zal de bloemist ter zake een bedrag aan het Centraal Verrekenkantoor (CVK) van Fleurop/Interflora in Veenendaal moeten voldoen. Dat bedrag is als volgt opgebouwd:

Orderbedrag

   

a

         

af: provisie

   

d -

     

e

bij: ‘heffing’ ter dekking van de kosten van het CVK, bestaande uit een vast en een variabel gedeelte

p

   

19% omzetbelasting van € p

q +

   
     

r +

Aan het CVK te voldoen

   

x

         

De bloemist die de Fleurop-order uitvoert ontvangt daarvoor van het CVK een bedrag dat gelijk is aan bedrag € e in deze opstelling.

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat het CVK de hiervoor bedoelde ‘heffing’ alleen in rekening brengt aan de bloemist die de Fleurop-order in ontvangst heeft genomen.

2. De bloemist die bij het berekenen van de door hem verschuldigde omzetbelasting artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (hierna: het besluit) toepast, dient met betrekking tot de hiervoor bedoelde prestaties als volgt te handelen:

A. Bij orders binnen Nederland:

De bloemist die Fleurop-orders in ontvangst neemt, rekent tot de totale ontvangsten als bedoeld in artikel 16 van het besluit (verder te noemen: de totale ontvangsten) de door hem voor die orders van de opdrachtgevers ontvangen bedragen (het totaal van de hiervoor met € c aangeduide bedragen). Op de totale ontvangsten brengt de bloemist in mindering: de orderbedragen verminderd met de provisie (het totaal van de hiervoor met € e aangeduide bedragen).

De omzetbelasting die door het CVK ter zake van de door haar jegens die bloemist verrichte prestatie in rekening wordt gebracht (19% van € p), kan door die bloemist op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de wet) als voorheffing in aftrek worden gebracht.

De bloemist die Fleurop-orders uitvoert rekent tot de totale ontvangsten het bedrag dat hij voor die orders door tussenkomst van het CVK ontvangt (het totaal van de hiervoor met € e aangeduide bedragen).

B. Bij orders naar en vanuit het buitenland:

Bij een bestelling bij een Nederlandse bloemist ten behoeve van iemand in het buitenland vindt de levering in het buitenland plaats, zodat over het in Nederland van de opdrachtgever ontvangen bedrag geen omzetbelasting is verschuldigd. Dat bedrag behoeft derhalve niet tot de totale ontvangsten te worden gerekend. Het op de totale ontvangsten in mindering brengen van € e (het orderbedrag verminderd met de provisie) blijft in dit geval uiteraard achterwege. Wel kan de omzetbelasting die door het CVK ter zake van de door haar jegens die bloemist verrichte prestatie in rekening wordt gebracht (19% van € p) door die bloemist op de voet van artikel 15 van de wet als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Bij een bestelling vanuit het buitenland ten behoeve van iemand in Nederland vindt de levering hier te lande plaats. De Nederlandse bloemist die de order uitvoert dient, evenals bij orders binnen Nederland, het bedrag dat hij voor die order door tussenkomst van het CVK ontvangt (€ e) tot de totale ontvangsten te rekenen.

3. De door het CVK te verrichten dienst bestaande uit het administratief en financieel afwikkelen van de onder 2 bedoelde orders is, evenals alle overige door het CVK te verrichten prestaties, onderworpen aan de heffing van omzetbelasting. Over de vergoeding die het CVK ter zake van het afwikkelen van de orders aan de bloemisten in rekening brengt (€ p) dient derhalve omzetbelasting te worden berekend en wel naar het algemene tarief.

4. Opgemerkt zij dat uitwisseling van facturen tussen de bloemisten onderling ter zake van Fleurop-orders achterwege kan blijven. Volstaan kan worden met de afrekeningen die door het CVK worden uitgereikt.

5. (vervallen)

Terug naar begin van de pagina