Instellingsregeling Taskforce Woningbouwproductie

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Instellingsregeling Taskforce Woningbouwproductie

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Overwegende,

dat nader onderzoek gewenst is om oplossingsrichtingen in beeld te brengen voor knelpunten in de woningbouwproductie,

dat in het overleg van 30 augustus 2001 met overheden en bouwpartijen afgesproken is dat een breed samengestelde begeleidingscommissie wordt ingesteld;

Besluit

II

de taak van de onder I. genoemde Taskforce vormt het uitbrengen van een rapportage waarin wordt ingegaan op:

  • a. oplossingsrichtingen voor geselecteerde knelpunten in de bouwproductie voor zowel de korte als de lange termijn en voor alle betrokken partijen;

  • b. een uitwerking per oplossingsrichting inclusief een inschatting van de haalbaarheid van die oplossingsrichtingen;

  • c. een voorstel voor de partijen die de geformuleerde oplossingen in de praktijk ten uitvoer kunnen brengen;

  • d. per oplossing de aanknopingspunten voor het monitoren.

IV

in de Taskforce Woningbouwproductie te benoemen:

  • tot onafhankelijk voorzitter: drs. J.W.M. Simons;

  • tot leden: dhr. J. van der Voet (VNG), dhr. C. van Ginneken (VNG), drs. J.E. Schoemaker (IPO), ir. P.J.M. Schumacher (AVBB), drs. ing. J. Fokkema (Neprom), drs. N. Rietdijk (NVB), drs. F.J.M. van Blokland (Bouwned), drs. E. Wilke (Aedes), dhr. J. Darwinkel (NVM), mr. E.J.L. van Hall (NVTB/KNB), ir. A. Hoelen (onafhankelijk deskundige);

  • tot secretaris: dhr. H. de Graaff (ministerie van VROM).

V

deze beschikking in de Nederlandse Staatscourant te plaatsen en in afschrift toe te zenden aan de Minister van Financiën, aan de voorzitter, de leden en de secretaris van de Taskforce Woningbouwproductie en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 16 november 2001.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes.

Terug naar begin van de pagina