Instellingsregeling Commissie Kosten en kostendragers van transformatie van wijken

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Instellingsregeling Commissie Kosten en kostendragers van transformatie van wijken

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Overwegende,

dat in het Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005 afgesproken is nader onderzoek uit te voeren naar de financiële consequenties van de extra ambities in de nota Mensen, Wensen, Wonen,

dat in het Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005 afgesproken is dat een breed samengestelde begeleidingscommissie voor dit nader onderzoek wordt ingesteld;

Besluit:

II

de taak van de commissie als volgt vast te stellen:

  • a) de volledigheid van de aan de nota Mensen, Wensen, Wonen (Kamerstukken II 2000/2001, 27 559, nr. 2) ten grondslag liggende raming inzake de kosten en opbrengsten van de in die nota vastgelegde (extra) ambitie van de transformatieopgave van wijken, alsmede de validiteit van bijbehorende parameters te doen nagaan;

  • b) bij de onder a. genoemde verrichtingen uit te laten gaan van twee scenario's op het terrein van de omvang van de verkoop van huurwoningen, te weten van 25.000 en 50.000 per jaar in de periode tot 2010 en deze af te zetten tegen de trendmatige verkoopcijfers;

  • c) bij de onder a. genoemde verrichtingen te laten betrekken de rol van erfpacht;

  • d) het doen opstellen van aanbevelingen over kostendragers voor de eventuele kosten die niet uit de opbrengsten gefinancierd kunnen worden.

IV

in de commissie te benoemen:

  • tot onafhankelijk voorzitter: mr. H.E. Koning;

  • tot leden: mr. G.R. de Goede (VNG), P. van der Gugten (Proper - Stok Groep B.V.), drs. H.B. Harmsen (provincie Noord-Holland), drs. H.G. Hilverink RBA (Vesteda B.V.), ir. H.J.M. Janmaat (Moes Projectontwikkeling B.V.), dr. ir. G.R.W. de Kam (Aedes), C. Sas (gemeente Dordrecht), drs. ing. J.C.N.M. Schrama (Woningstichting Olympusgroep);

  • tot waarnemers: mr. L.H. Kokhuis (ministerie van VROM), drs. M.J. Gordijn (ministerie van VROM);

  • tot secretaris: drs. S.P. Band (ministerie van VROM).

V

deze beschikking in de Nederlandse Staatscourant te plaatsen en in afschrift toe te zenden aan de Minister van Financiën, aan de voorzitter, de leden, waarnemers en de secretaris van de Commissie Kosten en kostendragers van transformatie van wijken en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 16 november 2001.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes.

Terug naar begin van de pagina