Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2002

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 27-08-2004

Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2002

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, artikel 15, eerste lid, eerste en tweede volzin, artikel 15a, eerste lid, artikel 15b, eerste lid, van de Ziekenfondswet, artikel 7, eerste lid, artikel 10a, eerste lid, artikel 13a, eerste lid, artikel 14, tweede en derde lid en artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw; Gezien de adviezen van het College voor zorgverzekeringen van 26 april 2001 (SEA/21019777) inzake AWBZ en Zfw en 25 oktober 2001 (SEA/21047251);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautair handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Wet financiering volksverzekeringen, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 10,25.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 7,95.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 4,2.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15a, eerste lid, van de Ziekenfondswet, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 7,95.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 15b, eerste lid, van de Ziekenfondswet wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 7,95.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

De premie, bedoeld in artikel 13a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op een bedrag van € 3,88 per dag.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 7,95.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14, derde lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 5,95.

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, eerste volzin, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 7,95.

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

De premie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op een bedrag van € 20,07 per maand.

Artikel 11

[Vervallen per 28-08-2004]

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 10,2%.

Artikel 12

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 13

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentages en premiebedragen sociale ziektekostenverzekeringen 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst.

Terug naar begin van de pagina