Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding svo en pro, schooljaar 2001-2002

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-12-2001 t/m 30-12-2004

Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding svo en pro, schooljaar 2001-2002

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

studie- en beroepskeuzebegeleiding:

het geheel van activiteiten dat het bevoegd gezag van een school verricht ten behoeve van de begeleiding van svo- en pro-leerlingen bij hun oriëntatie op vervolgonderwijs, op de uitoefening van een beroep of het volgen van een loopbaan.

school:

een school of afdeling voor speciaal voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 125 van de Wet op het voortgezet onderwijs of een school voor praktijkonderwijs waarvoor ingevolge de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, de declaratiebekostiging van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing is.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 31-12-2004]

In verband met studie- en beroepskeuzebegeleiding wordt aan het bevoegd gezag van de school, als bedoeld in artikel 1 van de regeling, een subsidie verleend. De subsidie die op grond van deze regeling wordt verstrekt is op het niveau van de school vrij besteedbaar.

Artikel 3. Vaststelling, betaalbaarstelling en verantwoording subsidie studie- en beroepskeuzebegeleiding speciaal voortgezet onderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school heeft voor het schooljaar 2001-2002 aanspraak op een subsidie voor studie- en beroepskeuzebegeleiding. Deze subsidie bedraagt € 24,96 (f 55,-) per leerling met een minimum van € 907,56 (f 2000,-) per school.

  • 2 De totale subsidie voor de school wordt vastgesteld op basis van het aantal op de in het eerste lid bedoelde scholen ingeschreven leerlingen op de teldatum 1 oktober 2000.

  • 3 De in het tweede lid bedoelde subsidie wordt in december 2001 betaalbaar gesteld.

  • 4 De subsidie wordt op de gebruikelijke wijze in de aanvraag rijksvergoeding verantwoord

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding svo en pro, schooljaar 2001-2002.

De

staatssecretaris van

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. K.Y.I.J. Adelmund.

Terug naar begin van de pagina