Regeling vernieuwingsmiddelen AOC's 2001-2003

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 22-12-2004

Regeling vernieuwingsmiddelen AOC's 2001-2003

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  • b. instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede school voor voorbereidend beroepsonderwijs met uitsluitend een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag van een instelling ontvangt in de schooljaren 2001-2002 en 2002-2003 subsidie ten behoeve van de implementatie van de leerwegen, de zorgstructuur en de basisvorming in het voortgezet onderwijs.

  • 2 De subsidie bedraagt € 31,75 (f 69,97) per leerling in het voorbereidend beroepsonderwijs die op 1 oktober 2000 was ingeschreven bij de instelling.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag ontvangt in december 2001 een beschikking omtrent de toekenning van de subsidie, bedoeld in artikel 2.

  • 2 Van de subsidie voor het schooljaar 2001-2002 wordt 85% uitgekeerd in de maand december 2001 en 15% in de maand maart 2002.

  • 3 Van de subsidie voor het schooljaar 2002-2003 wordt 43% uitgekeerd in de maand oktober 2002 en 57% in de maand februari 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag verantwoordt de subsidie in de jaarrekening.

  • 2 Verrekening van eventueel niet bestede subsidie vindt niet plaats.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

De guldensbedragen, vermeld in de artikelen 2 en 3, vervallen op 1 januari 2002, met inbegrip van de guldentekens en de haakjes.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vernieuwingsmiddelen AOC's 2001-2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 18 november 2001

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina