Invoeringswet arbeid en zorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2014

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen van overgangs- en invoeringsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg alsmede in verband hiermee enige wetten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Overgangs- en invoeringsbepalingen met betrekking tot het zwangerschaps- en bevallingsverlof, de uitkering in verband met zwangerschap en bevalling en adoptieverlof

[Vervallen per 01-01-2015]

Overgangsbepaling Wet arbeid en zorg voor ZW-verzekerden

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2015]

Overgangsbepaling Wet arbeid en zorg voor WAZ-verzekerden

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg, blijft op de vrouw die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van die wet uitkering in verband met haar bevalling ontvangt op grond van hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 2, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, die wet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het recht op die uitkering is geëindigd.

Invoeringsbepaling adoptieverlof

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 2. Wijziging van verschillende wetten

[Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 3. Intrekking wetten

[Vervallen per 01-01-2015]

Wet op het ouderschapsverlof

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel XXVII

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De Wet op het ouderschapsverlof wordt ingetrokken.

  • 2 In afwijking van hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg blijft op een verzoek van de werknemer om ouderschapsverlof, dat is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg, de Wet op het ouderschapsverlof, zoals deze luidde op de dag voor die datum, van toepassing.

Wet van 6 juni 1991 (Stb. 347)

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel XXVIII

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De wet van 6 juni 1991, houdende regels betreffende de aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof van overheidspersoneel (Stb. 347) wordt ingetrokken.

  • 2 In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg, blijft op de vrouw, die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van die wet zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet op grond van de wet van 6 juni 1991, houdende regels betreffende de aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof van overheidspersoneel (Stb. 347), laatstbedoelde wet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het bevallingsverlof op grond van die wet is geëindigd.

Wet financiering loopbaanonderbreking

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel XXIX

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De Wet financiering loopbaanonderbreking wordt ingetrokken.

  • 2 In afwijking van hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg blijft op een aanvraag van de verlofganger om een financiële tegemoetkoming die is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg, de Wet financiering loopbaanonderbreking, zoals deze luidde op de dag voor die datum van toepassing.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Overgangsbepaling Wet arbeid en zorg en het recht op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling bij het niet in Nederland wonen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel XXXV

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Artikel 19a van de Ziektewet is niet van overeenkomstige toepassing op het recht op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg, van de persoon, die op 31 december 1999 op grond van artikel 19 van de Ziektewet recht had op ziekengeld en die op die datum niet in Nederland woonde.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel XXXVI

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 16 november 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. E. Verstand-Bogaert

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

Uitgegeven de negenentwintigste november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina