Wet arbeid en zorg

Geraadpleegd op 04-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen WARZO
WAZO
Wazo
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0013008
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 2. Beleidsregel boete werknemer 2017
 3. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 4. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 5. Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006
 6. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
 7. Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016
 8. Ziekengeldreglement 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassing Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs (BZA)
  Tekst: tekst
 2. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 9.2
 3. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:2, 3:2, 3:4
 4. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17g
 5. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17i
 6. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 45
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 8. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 12. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikelen: 41a, 55
 13. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 23, 25b
 14. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 5a
 15. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 5a
 16. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging NCG 2022
  Artikel: 5
 17. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019
  Artikelen: 3, 4
 18. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 19. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 6e, 33l, 33o
 20. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 11
 21. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 59a
 22. Circulaire Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010
  Teksten: tekst, tekst
 23. Circulaire Introductie bij gemeenten van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire van 28 november 2018 (kenmerk 2018-0000918502) betreffende de introductie bij gemeenten van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 24. Circulaire Introductie bij provincies van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de circulaire betreffende de introductie bij provincies van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 25. Circulaire Introductie bij waterschappen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  Bijlage: bij de Circulaire betreffende de Introductie bij waterschappen van het nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 26. Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2009
  Tekst: tekst
 27. Controlevoorschriften Wet arbeid en zorg 2006
  Artikelen: 1, 6
 28. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 1, 12b, 12c, 12d, 12e, 12h, 23
 29. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 27, 29, 38, 39
 30. Inkomstenbesluit militairen
  Artikelen: 17, 17a, 17c
 31. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 8
 32. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 91
 33. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 34. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
  Artikel: 4
 35. Participatiewet
  Artikel: 60a
 36. Regeling SUWI
  Artikel: 3.12
 37. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 6
 38. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 3
 39. Regeling registratie arbeidstijden mijnbouw
  Bijlage: 1
 40. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 2a
 41. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 42. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1
 43. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikelen: 4:29, 4:32, 4:32:1
 44. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 4:29, 4:32, 4:32:1
 45. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1
 46. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Artikelen: 4:32, 4:32:1, 5:34
 47. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Artikelen: 4:32, 4:32:1, 5:34, 5:34:1
 48. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikelen: 4:32, 5:34
 49. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Artikel: 5:34
 50. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 4:32, 4:32:1, 5:34, 5:34:1
 51. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1, 5:31, 5:31:1, 5:34, 5:34:1
 52. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1, 5:31, 5:31:1, 5:34, 5:34:1
 53. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1, 5:31, 5:31:1, 5:34, 5:34:1
 54. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 5:31, 5:31:1, 5:34, 5:34:1
 55. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1, 5:31, 5:34, 5:34:1
 56. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 5:31, 5:31:1, 5:34
 57. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikelen: 4:29, 4:29:1, 4:32, 4:32:1, 5:31, 5:31:1, 5:34, 5:34:1
 58. Toeslagenwet
  Artikel: 14g
 59. Uitkeringen Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZ) maandelijks opgeven
  Tekst: tekst
 60. Verrekening uitkeringen ingevolge ziektewet/wet arbeid en zorg
  Tekst: tekst
 61. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: VIa
 62. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: X
 63. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XIV
 64. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XIII
 65. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XV
 66. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: X
 67. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XIIa
 68. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XI
 69. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: IX
 70. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XI
 71. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 72. Werkloosheidswet
  Artikelen: 1, 19, 27g
 73. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.20
 74. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikelen: 8, 54
 75. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 46
 76. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: I
 77. Wet brutering overhevelingstoeslag lonen
  Artikel: 3
 78. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 114
 79. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: II
 80. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 81. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 82. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 83. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 8.1
 84. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: X
 85. Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
 86. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 87. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 11, 22a, 35, 35g
 88. Wet vereenvoudiging regelingen UWV
  Artikel: VII
 89. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1, 96
 90. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen
  Artikelen: I, VI
 91. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: V
 92. Wijzigingswet Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (toepasselijkheid Wet arbeid en zorg)
 93. Ziektewet
  Artikelen: 45g, 107

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 02-08-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36390
Aanhangig 36415
Wijziging 09-12-2022
samen met
28-10-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 377
Wijziging 09-12-2022
samen met
27-03-2019
Stb. 2022, 509
samen met
Stb. 2019, 144
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531
01-01-2024 Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 26-04-2022 Stb. 2022, 174 26-04-2022 Stb. 2022, 174
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 13-10-2021 Stb. 2021, 592
Wijziging 14-11-2018 Stb. 2018, 451 34967 17-11-2018 Stb. 2018, 452
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
t/m 01-07-2019 1) Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 483
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 14-11-2018 Stb. 2018, 451 34967 17-11-2018 Stb. 2018, 452
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
t/m 01-01-2012 2) Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 10-12-2015 Stb. 2015, 518
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 10-12-2015 Stb. 2015, 518
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 17-12-2014 Stb. 2014, 566
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 17-12-2014 Stb. 2014, 566
t/m 01-01-2013 3) , t/m 01-01-2014 4) Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 269 33801 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
t/m 01-01-2013 5) , t/m 01-06-2013 6) , t/m 01-01-2012 7) Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 06-12-2012 Stb. 2013, 72 32529 06-02-2013 Stb. 2013, 73
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 675 33327 20-12-2012 Stb. 2012, 676
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 23-03-2012 Stb. 2012, 152 33107 02-04-2012 Stb. 2012, 153
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
t/m 04-06-2008 8) Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
Wijziging 04-12-2008 Stb. 2008, 510 31586 04-12-2008 Stb. 2008, 510
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 192 31366 29-05-2008 Stb. 2008, 192
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 311 28219 18-10-2004 Stb. 2004, 548
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 274 28467 23-05-2005 Stb. 2005, 278
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 324 29497 09-07-2004 Stb. 2004, 357
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 324 29497 09-07-2004 Stb. 2004, 357
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 664 28075 12-12-2001 Stb. 2001, 664
Wijziging 30-11-2001 Stcrt. 2001, 234 30-11-2001 Stcrt. 2001, 234
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-12-2001 Nieuwe-regeling 16-11-2001 Stb. 2001, 567 27207 20-11-2001 Stb. 2001, 569

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 3:311)
 2. Heeft betrekking op Artikel 3:162)
 3. Heeft betrekking op Artikel 3:133)
 4. Heeft betrekking op Artikel 3:154)
 5. Heeft betrekking op Artikel 3:135)
 6. Heeft betrekking op Artikel 3:136)
 7. Heeft betrekking op Artikel 7:17)
 8. Heeft betrekking op Artikel 3:238)
Naar boven