Wijziging bekostigingsbesluit Inburgering Nieuwkomers

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 05-12-2001 t/m 31-12-2006

Wijziging bekostigingsbesluit Inburgering Nieuwkomers

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2007]

Jaarlijks dienen de gemeenten gegevens te verstrekken ex artikel 4 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers. In verband met de (voorgenomen) wijzigingen van de wet en regelgeving inburgering nieuwkomers voor het jaar 2001 is hierover op 5 november 2001 een informatiebrief gestuurd aan alle gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Hieronder volgt de integrale tekst van de brief van 5 november 2001.

De

hoofddirecteur centrale financiën instellingen

,

ir. T. Degens

Gemeente en/of samenwerkingsverband voor de inburgering

[Vervallen per 01-01-2007]

Informatie levering telgegevens inburgering nieuwkomers over het jaar 2001

Geachte heer, mevrouw,

Jaarlijks wordt in het Gele katern de ”Regeling informatie verstrekking inburgering” gepubliceerd over gegevens te verstrekken op grond van artikel 4 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers. In deze brief informeer ik u over de (voorgenomen) wijzigingen van de wet en regelgeving inburgering nieuwkomers, die ook een sterke vereenvoudiging van de telling oplevert. De wijzigingen zijn van toepassing op de telling en de financiële verantwoording over het jaar 2001.

De wijzigingen betreffen:

 • I De (voorgenomen) wijzigingen van het Bekostigingsbesluit WIN

 • II Vereenvoudiging van de telling

 • III De inwerkingtreding van de”Vreemdelingenwet 2000” per 1 april 2001

I. ”Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers

[Vervallen per 01-01-2007]

Binnenkort zal naar verwachting een wijziging van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers van kracht worden. Deze wijziging houdt onder meer in:

 • de telgegevens omtrent de beschikkingen en verklaringen worden voortaan nog maar één keer verstrekt en wel vóór 1 juli;

 • de financiële verantwoording wordt voortaan ingediend vóór 1 juli;

 • de telgegevens en financiële verantwoording gaan vergezeld van een accountantsverklaring;

 • de Rijksbijdrage zoals die jaarlijks in september, voor het jaar daaropvolgend, wordt bekend gemaakt zal voortaan niet meer worden gebaseerd op de (ongecontroleerde) februaritelling, maar op de door de accountant geverifieerde telgegevens die vóór 1 juli worden geleverd. Definitieve vaststelling in tweede instantie kan daardoor achterwege blijven;

 • voor de indiening op 1 juli 2002 van de financiële verantwoording, telformulieren en de accountantsverklaring kan geen uitstel worden verleend. Ter afronding van de procedure zal ik eind juni eenmaal een herinneringsbrief aan de gemeenten, die in gebreke zijn gebleven, zenden. De termijn en afronding van de telling sluit daarna op 19 juli 2002, de fatale datum;

 • indien de telgegevens en de accountantsverklaring niet of niet tijdig worden verstrekt, wordt de Rijksbijdrage vastgesteld op basis van de helft van het aantal beschikkingen en verklaringen van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de Rijksbijdrage wordt vastgesteld. Ofwel: ingeval de telgegevens over het jaar 2001 niet of niet tijdig worden geleverd, wordt de Rijksbijdrage voor 2003 vastgesteld op basis van de helft van de aantallen uit het jaar 2000.

Concreet betekent dit het volgende.

[Vervallen per 01-01-2007]

In de oude situatie ontving u voor 1 januari van elk jaar een gele set telformulieren die voor 1 februari daaropvolgend geretourneerd diende te worden. Ingeval er fouten geconstateerd werden dan ontving u een groene set formulieren om dit te herstellen. Nadat alle telgegevens verwerkt waren en er geen foutsituaties meer waren, ontving u blauwe terugmeldingsformulieren met de uiteindelijk geregistreerde telgegevens. Deze set diende u jaarlijks vóór 1 november in te zenden met een accountantsverklaring en tevens diende de set gewaarmerkt te zijn door de accountant. De in het bekostigingsbesluit opgenomen wijziging leidt tot een eenvoudigere en kortere procedure. U verstrekt éénmaal een opgave, die vóór 1 juli moet worden ingezonden en die tegelijkertijd moet zijn gewaarmerkt en voorzien van een verklaring van uw accountant over deze telgegevens. De inzending van de telgegevens op de gele set formulieren is derhalve gekoppeld aan de accountantscontrole. Dit betekent dat u uw opgave niet meer op 1 februari behoeft in te dienen maar vóór 1 juli. Hierbij vervalt ook de procedure omtrent de verzendingen en retournering van de groene en blauwe telformulieren. De controle door uw accountant op de telling en de financiële verantwoording moet dus vóór 1 juli plaatsvinden; dit was voorheen 1 november. Na de inzending van uw telgegevens met de accountantsverklaring ontvangt u voor uw administratie een blauw terugmeldingsformulier met de door mij verwerkte en vastgestelde telgegevens.

II. Vereenvoudiging van de telling

[Vervallen per 01-01-2007]

De wijzigingen betreffen het onderscheid tussen ’16-17 jarigen’ en ’18 jaar en ouder’ (1). Daarnaast vervalt de kolom 7 voor de resultaten van de nieuwkomers pré-WIN (2).

 • 1 In het kader van de vereenvoudiging van de telling bij het op te geven aantal afgegeven beschikkingen en het aantal afgegeven verklaringen vervalt het onderscheid tussen de categorieën ’16-en 17 jarigen’ en ’18 jaar en ouder’. Bij de opgave behoeven slechts het totaal aantal afgegeven beschikkingen voor het inburgeringprogramma en de beschikkingen voor de vrijstelling van het inburgeringsprogramma opgegeven te worden; voor het aantal afgegeven verklaringen geldt het zelfde. Deze wijziging is aangebracht, omdat in het verslag voor het ministerie van VWS al onderscheid wordt gemaakt tussen de leeftijdscategorieën en er daarom al voldoende beleidsinformatie aanwezig is.

 • 2 Volgens het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers zijn voor de bekostiging in 2003 de gegevens met betrekking tot nieuwkomers pré-WIN niet meer van belang. Deze behoeven dus ook niet meer te worden opgenomen.

Per saldo blijven er van de 7 kolommen op het telformulier 3 kolommen over voor de opgave vanaf het kalenderjaar 2001 (zie bijgevoegd model van het telformulier over het jaar 2001).

III. ”Vreemdelingenwet 2000

[Vervallen per 01-01-2007]

Zoals u weet is per 1 april 2001 de ”Vreemdelingenwet 2000” in werking getreden. Hiermee is de doelgroep van de WIN uitgebreid met degenen die worden toegelaten wegens de algehele situatie in hun land van herkomst, voorheen VVTV-ers. Dit betekent dat diegenen die op 1 april 2001 in het bezit waren van een geldig VVTV-document met ingang van deze datum van rechtswege een nieuw vreemdelingendocument krijgen. Meestal zal er dan sprake zijn van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (vbt). Op grond hiervan valt deze categorie met ingang van 1 april 2001 onder de doelgroep van de WIN. De afgegeven beschikkingen en de afgegeven verklaringen kunnen voor deze groep door de gemeenten ook meegeteld worden bij de opgave van beschikkingen en verklaringen, die voor de hoogte van de Rijksbijdrage Inburgering bepalend zijn.

Samengevat is de nieuwe situatie als volgt.

 • In december wordt in het Gele katern de ”Regeling informatie verstrekking inburgering” gepubliceerd over de gegevensverstrekking op grond van het bekostigingsbesluit over het kalenderjaar 2001. Hierin zijn de bovengenoemde wijzigingen verwerkt.

 • U ontvangt uiterlijk 1 februari 2002 van mij de set gele telformulieren met de telbrochure.

 • Deze set dient ingevuld vóór 1 juli 2002 in mijn bezit te zijn. Deze set dient ondertekend te zijn door het bevoegd gezag en gewaarmerkt door de accountant.

 • De financiële verantwoording moet eveneens uiterlijk 1 juli in mijn bezit zijn.

 • Bij de telling en de financiële verantwoording moet een accountantsverklaring zijn gevoegd, die eveneens uiterlijk op 1 juli in mijn bezit moet zijn.

 • De telprocedure wordt uiterlijk in september door mij afgerond met een blauw overzichtsformulier met de vastgestelde telgegevens Inburgering die bepalend zijn voor de Rijksbijdrage. Deze terugmelding behoeft niet te worden geretourneerd omdat deze alleen voor uw eigen administratie is bestemd.

 • In september wordt de hoogte van de Rijksbijdrage Inburgering Nieuwkomers voor het kalenderjaar daaropvolgend bekend gemaakt.

 • De verruiming van de inzendtermijn voor de gemeenten van de telgegevens Inburgering met de accountantsverklaring tot 1 juli, betekent wel dat de tijdspanne tussen de uiterlijke inzendtermijn van de formulierenset en de vaststelling van de hoogte van de Rijksbijdrage aanzienlijk is ingekort.

 • Voor de indiening op 1 juli 2002 van de financiële verantwoording, telformulieren en de accountantsverklaring kan geen uitstel worden verleend. Ter afronding van de procedure zal ik eind juni eenmaal een herinneringsbrief aan de gemeenten, die in gebreke zijn gebleven, zenden. De termijn en afronding van de telling sluit daarna op 19 juli 2002, de fatale datum;

 • Indien de telgegevens en de accountantsverklaring niet of niet tijdig worden verstrekt, wordt de Rijksbijdrage vastgesteld op basis van de helft van het aantal beschikkingen en verklaringen van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de Rijksbijdrage wordt vastgesteld. Ofwel: ingeval de telgegevens over het jaar 2001 niet of niet tijdig worden geleverd, wordt de Rijksbijdrage voor 2003 vastgesteld op basis van de helft van de aantallen uit het jaar 2000.

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch contact opnemen met het Informatiecentrum Onderwijs. U kunt dit centrum bereiken op het doorkiesnummer dat bovenaan deze brief vermeld staat.

Terug naar begin van de pagina