Regeling vernieuwing inventaris AOC's 2001

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 22-11-2001 t/m 23-01-2004

Regeling vernieuwing inventaris AOC's 2001

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 85a, eerste lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en op artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. instelling:

instelling als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede school voor voorbereidend beroepsonderwijs met uitsluitend een afdeling landbouw en natuurlijke omgeving.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De minister verleent aan instellingen een subsidie ten behoeve van vernieuwing van de inventaris.

  • 2 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, bedraagt:

    • a. f 79,- (€ 35,85) per leerling in de leerjaren 1 en 2, en

    • b. f 150,- (€ 68,07) per leerling in de leerjaren 3 en 4.

  • 3 De subsidie wordt per instelling berekend op basis van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2000 aan die instelling was ingeschreven in het voorbereidend beroepsonderwijs.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De minister geeft het bevoegd gezag van de instelling in de maand december 2001 een beschikking omtrent toekenning van de subsidie, bedoeld in artikel 2.

  • 2 De betaling van de subsidie, bedoeld in artikel 2, vindt plaats in de maand december 2001.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vernieuwing inventaris AOC's 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 november 2001.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina