Instellingsbesluit Beheerorganisatie Het Nieuwe Rijksmuseum

[Regeling vervallen per 07-07-2006.]
Geldend van 21-12-2001 t/m 06-07-2006

Instellingsbesluit Beheerorganisatie Het Nieuwe Rijksmuseum

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F van der Ploeg,

en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. Remkes, handelende in overeenstemming met het bestuur van de Stichting Het Rijksmuseum te Amsterdam;

Overwegende dat de Ministerraad heeft ingestemd met de vernieuwing van het Rijksmuseum te Amsterdam - hierna te noemen Het Nieuwe Rijksmuseum - en dat het wenselijk wordt geacht daartoe een beheerorganisatie in te stellen die tot taak heeft de vernieuwing te realiseren,

Besluiten:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 07-07-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 07-07-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. het college van principalen: het College van Principalen als bedoeld in art. 4 van dit besluit;

 • b. de stuurgroep: de Stuurgroep Het Nieuwe Rijksmuseum als bedoeld in art. 6 van dit besluit;

 • c. de programmadirectie: de Programmadirectie Het Nieuwe Rijksmuseum als bedoeld in art. 9 van dit besluit;

 • d. het projectprogramma: de omschrijving van het geheel van maatregelen en activiteiten die nodig zijn om de brief van 19 september 2000 te realiseren, als bedoeld in art. 9 van dit besluit;

 • e. de brief van 19 september 2000: de brief van de staatssecretarissen van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Tweede Kamer d.d. 19 september 2000 (met bijlage);

 • f. Grote Projecten: Grote Projecten als bedoeld in de Nota over architectuurbeleid 2001-2004 getiteld "Ontwerpen aan Nederland".

§ 2. Beheerorganisatie Het Nieuwe Rijksmuseum

[Vervallen per 07-07-2006]

Artikel 3

[Vervallen per 07-07-2006]

De Beheerorganisatie Het Nieuwe Rijksmuseum bestaat uit:

 • a. het College van Principalen;

 • b. de Stuurgroep Het Nieuwe Rijksmuseum;

 • c. de Programmadirectie Het Nieuwe Rijksmuseum.

§ 3. College van Principalen

[Vervallen per 07-07-2006]

Artikel 4

[Vervallen per 07-07-2006]

Er is een College van Principalen.

Het College van Principalen bestaat uit de volgende leden:

 • a. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

 • b. de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • c. de Hoofddirecteur van het Rijksmuseum te Amsterdam.

Artikel 5

[Vervallen per 07-07-2006]

Het College van Principalen heeft de volgende taken:

 • a. het benoemen van de voorzitter, leden en secretarissen van de stuurgroep.

 • b. het goedkeuren van majeure besluiten van de stuurgroep.

 • c. het beslechten van geschillen indien consensus in de stuurgroep niet bereikt wordt.

§ 4. Stuurgroep

[Vervallen per 07-07-2006]

Artikel 6

[Vervallen per 07-07-2006]

 • 1 Er is een stuurgroep Het Nieuwe Rijksmuseum. De stuurgroep bestaat bij in werking treden van dit besluit uit de volgende leden:

  • a. ir. J.J.M. Veraart, tevens voorzitter;

  • b. de Directeur Generaal Culturele Zaken en Arbeidsvoorwaarden van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, met de Directeur Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen als diens plaatsvervanger;

  • c. de Directeur Generaal Rijksgebouwendienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, met de plaatsvervangend Directeur Generaal Rijksgebouwendienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als diens plaatsvervanger;

  • d. de Zakelijk Directeur van de Stichting het Rijksmuseum Amsterdam, met de Directeur Collecties van de Stichting het Rijksmuseum Amsterdam als diens plaatsvervanger;

 • 2 De Stuurgroep beschikt over een secretaris en een tweede secretaris, bij inwerking treden van dit besluit zijnde drs. W. Bloemberg respectievelijk de heer R. Tiggelman, beiden werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De leden van het secretariaat zijn voor de inhoudelijke uitoefening van hun taak uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de stuurgroep. Zij beschikken in de vergadering van de stuurgroep niet over stemrecht.

Artikel 7

[Vervallen per 07-07-2006]

De stuurgroep heeft de volgende taken:

 • a. Het vaststellen van het projectprogramma en het mogelijk maken van de uitvoering daarvan.

 • b. Het vaststellen van de benodigde programma's van eisen en op basis daarvan voorbereiden van de opdrachten aan de architecten.

 • c. Het uitwerken en bewaken van de financiële kaders, zoals vastgesteld in de brief van 19 september 2000 en in het financieel plan 2001-2008 Stichting Rijksmuseum Amsterdam.

 • d. Het benoemen van de programmadirecteur en het vaststellen van zijn taken en mandaten.

 • e. Het bekrachtigen van besluiten door de programmadirecteur voorgelegd over de deelprojectplannen, de financiën, de uitvoeringsorganisatie, de planningen, handhaving van kwaliteit en de informatie en communicatie.

 • f. Het benoemen van een externe accountant.

 • g. Het instellen van een architectuurcommissie.

 • h. Het rapporteren aan het College van Principalen, in samenhang met de rapportageverplichting analoog aan de Grote (architectuur) Projecten.

 • i. Het besluiten over de voortgang van het projectprogramma bij optredende calamiteiten en afwijkingen van het programma van eisen, de financiële kaders en de voorwaarden met betrekking tot tijd en kwaliteit.

 • j. Het jaarlijks verslag doen van de voortgang van activiteiten en van de besteding van de middelen.

Artikel 8

[Vervallen per 07-07-2006]

 • 1 De stuurgroep neemt besluiten bij consensus.

 • 2 De leden van de stuurgroep genoemd in art. 6 sub b t/m d nemen aan de besluitvorming binnen de stuurgroep deel in naam van de partij die zij qualitate qua vertegenwoordigen, met het oogmerk besluiten voor alle partijen rechtens bindend te doen zijn.

 • 3 De stuurgroep legt verantwoording af aan het College van Principalen, mede op basis van periodieke rapportages.

§ 5. Programmadirectie Het Nieuwe Rijksmuseum

[Vervallen per 07-07-2006]

Artikel 9

[Vervallen per 07-07-2006]

Er is een programmadirectie Het Nieuwe Rijksmuseum. De uitvoering van het projectprogramma ligt in handen van de programmadirectie. Het projectprogramma bestaat uit de de omschrijving van het geheel van maatregelen en activiteiten die nodig zijn om de brief van 19 september 2000 te realiseren.

Artikel 10

[Vervallen per 07-07-2006]

De programmadirecteur heeft, binnen de grenzen van zijn mandaat, de volgende taken:

 • a. Het voorbereiden en de uitvoering van het projectprogramma en de restauratie, renovatie en (her)inrichting van de volgende deelprojecten, conform de vastgestelde programma's van eisen:

  • 1. het Hoofdgebouw;

  • 2. de Villa;

  • 3. de Teekenschool;

  • 4. de Zuidvleugel;

  • 5. het Veiligheidsinstituut/Werkgebouw;

  • 6. de depotruimten;

  • 7. de Tuin;

  • 8. de tijdelijke huisvesting van personeel en collecties;

  • 9. op grond van door de stuurgroep genomen besluiten aan het projectprogramma toegevoegde deelprojecten.

 • b. Het inrichten van de programmadirectie en de dagelijkse leiding daarbinnen.

 • c. Het voorbereiden van de besluitvorming in de stuurgroep.

 • d. Het uitbrengen van periodieke rapportages aan de stuurgroep.

Artikel 11

[Vervallen per 07-07-2006]

 • 1 Project- en programmamedewerkers worden bij voorkeur intern bij partijen gerekruteerd en zo nodig extern geworven.

 • 2 Voor zover zij intern zijn gerekruteerd:

  • a. worden zij voor de duur van hun aanstelling gedetacheerd bij de programmadirectie;

  • b. worden zij naar rato van inzet voor het project vrijgesteld van hun reguliere taken;

  • d. rapporteren zij aan de programmadirecteur.

§ 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 07-07-2006]

Artikel 12

[Vervallen per 07-07-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op de datum van goedkeuring van het eindverslag van de nazorgfase en van de definitieve afrekening van het project.

Artikel 13

[Vervallen per 07-07-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Beheerorganisatie Het Nieuwe Rijksmuseum.

Bekendmaking

Dit Instellingsbesluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Afschriften

Afschrift van dit Instellingsbesluit zal worden toegezonden aan:

a. Het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Het Rijksmuseum te Amsterdam;

b. de voorzitter en leden van de stuurgroep;

c. de programmadirecteur;

d. de voorzitter en leden van de architectuurcommisie;

e. de externe accountant;

f. de Vaste Kamercommissie voor Cultuur.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

F. van der Ploeg

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J. Remkes

Terug naar begin van de pagina