Vaststellingsregeling bedrag nominaal deel eindejaarsuitkering 2001

Geldend van 21-11-2001 t/m heden

Vaststellingsregeling bedrag nominaal deel eindejaarsuitkering 2001

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 20a, eerste lid, onder b, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Het nominaal bedrag van de eindejaarsuitkering voor het jaar 2001 bedraagt:

  • -

   f 16,48 (= € 7,48) per maand voor het tijdvak van 1 januari tot 1 april;

  • -

   f 40,22 (= € 18,25) per maand voor het tijdvak van 1 april tot en met 31 december.

 • 2 De ambtenaar voor wie de arbeidsduurfactor minder dan 1 bedraagt, ontvangt het nominale bedrag naar evenredigheid van de overeengekomen werktijd.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Dit besluit zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
De

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid,

M. J. van Rijn.

Terug naar begin van de pagina