Regeling instelling commissie informatie onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 14-11-2001 t/m 30-12-2004

Regeling instelling commissie informatie onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Overwegende,

dat het wenselijk is een vorm van bestuurlijk overleg te hebben waarin afspraken worden gemaakt over het gebruik van depots met persoonsgegevens en het toezicht te houden op de naleving van de afspraken tussen enerzijds de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen en anderzijds onderwijsinstellingen, met name voor het primair en voortgezet onderwijs,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • Minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen

 • PO: primair onderwijs

 • VO: voortgezet onderwijs

 • FEZ: Financieel-Economische Zaken

 • BOIO: Bestuurlijk Overleg Informatiebeleid Onderwijs

 • CASO: Commissie Automatisering salarisadministratie onderwijs

 • Uitleg: het voorlichtingsblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Artikel 2. Instelling en duur

[Vervallen per 31-12-2004]

De tijdelijke Commissie Informatie Onderwijs (tCIO) wordt ingesteld voor de periode die nodig is om te komen tot de instelling van een permanente commissie van toezicht, beleid en beheer van onderwijsinformatie.

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 31-12-2004]

 • a. De tCIO adviseert de minister binnen één jaar na instelling over de definitieve taken, bevoegdheden en samenstelling van een permanente, onafhankelijke commissie van toezicht, beleid en beheer van onderwijsinformatie. Bij deze uitwerking komen onder andere aan de orde:

  • het adviseren over het statistisch werkprogramma van de minister; het toezicht op de integriteit en kwaliteit van onderwijsstatistiek;

  • het toezicht op privacy aspecten van beheer en leveringen op basis van persoonsgegevens;

  • het maken van afspraken voor de verstrekking van gegevens afgeleid van persoonsgegevens;

  • mogelijke uitbreiding met vertegenwoordigers van andere onderwijsvelden en andere betrokkenen in de onderwijskolom zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 • b. De tCIO behartigt na opheffing van het BOIO de in artikel 2c van de instellingsbeschikking van het BOIO (Uitleg nr. 25, 3 november 1999) genoemde taken ten aanzien van CASO. Zolang de algemene criteria over de levering van persoonsgegevens nog in ontwikkeling zijn, wordt ten aanzien van het personeelsdepot als werkprocedure de als bijlage bijgevoegde "Voorlopige procedure toezicht beheer en gebruik personeelsgegevens" gehanteerd.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, tevens lid, twee vertegenwoordigers namens de organisaties voor bestuur en management van scholen in het primair en voortgezet onderwijs en twee vertegenwoordigers namens de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen. De voorzitter en de overige leden worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 2 Tot voorzitter, tevens lid, van de commissie is benoemd prof. dr. W. v.d. Donk, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant.

 • 3 Tot leden van de commissie zijn voorts benoemd: drs. M.H.M. Huigsloot van de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen; P.A. Taapke RA van de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs; drs. J. Groos van de directie Primair Onderwijs; drs. W. Schallig van de directie Voortgezet Onderwijs.

 • 4 De leden van de tCIO kunnen zich laten bijstaan door adviseurs. Voor de in artikel 3 lid a genoemde taak kunnen vertegenwoordigers van andere bij het onderwijsveld betrokken organisaties worden uitgenodigd.

 • 5 De adviseurs worden betaald door de leden van de tCIO die de adviseurs meenemen.

 • 6 Het secretariaat wordt gevoerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 • 7 De directie FEZ is budgetverantwoordelijk voor de tCIO.

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De tCIO streeft naar besluitvorming op basis van overeenstemming.

 • 2 Besluiten over CASO als bedoeld in artikel 3b van deze beschikking worden genomen bij meerderheid van stemmen.

 • 3 De tCIO vergadert in de regel één keer per kwartaal. Indien praktisch dan wel noodzakelijk kan deze frequentie worden aangepast.

 • 4 De tCIO kan werkgroepen instellen.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 31-12-2004]

De vacatiegeldregeling en het reisbesluit zijn van toepassing op de leden en plaatsvervangende leden van bovengenoemd overleg, tenzij een andere faciliteitenregeling op hen van toepassing is. De vacatiegeldregeling is niet van toepassing op ambtenaren.

Artikel 7. Publicatie en inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking in Uitleg.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina