Instellingsbeschikking Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Instellingsbeschikking Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. primair onderwijs:

onderwijs gegeven op basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de Expertisecentra;

b. directie Primair Onderwijs:

de directie Primair Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

c. Strategisch Regieoverleg Primair Onderwijs:

het overleg tussen vertegenwoordigers van schoolbesturen, schoolmanagement en het personeel dat werkzaam is in het primair onderwijs en de minister of staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen over de hoofdlijnen van beleid.

Artikel 2. Instelling

Er is een overleg tussen de directie Primair Onderwijs en organisaties voor schoolbesturen en schoolmanagement over bestuurlijke aangelegenheden betreffende het primair onderwijs, verder te noemen: het Bestuurlijk Overleg.

Artikel 3. Taak

In het Bestuurlijk Overleg wordt overleg gevoerd met in achtneming van de in het Strategisch regieoverleg primair onderwijs gemaakte kaderstellende afspraken over:

 • a. bekostigingsaspecten,

 • b. beleid met betrekking tot de onderwijshuisvesting,

 • c. arbeidsmarktaspecten,

 • d. informatiebeleid en

 • e. bekostigingstechnische en schoolorganisatorische aspecten van cao-afspraken.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1 Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit de directeur Primair Onderwijs of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger, tevens voorzitter, en:

  • a. van ieder van de hierna genoemde organisaties voor besturen en management maximaal twee leden:

   • 1. Vereniging Besturenraad Protestants-Christelijk Onderwijs (BPCO);

   • 2. Vereniging Besturenorganisaties van Katholiek Onderwijs (VBKO);

   • 3. Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag (VBS);

   • 4. Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB);

   • 5. Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS);

   • 6. Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LGVS);

  • b. een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);

  • c. een waarnemer op aanwijzing van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

 • 2 Indien dat voor de behandeling van een onderwerp van belang is, kan de directeur Primair Onderwijs vertegenwoordigers van andere organisaties en overige deskundigen uitnodigen aan het overleg deel te nemen.

 • 3 De directeur Primair Onderwijs en de organisaties voor besturen en management kunnen zich laten bijstaan door adviseurs.

Artikel 5. Secretariaat

De directeur Primair Onderwijs draagt zorg voor het secretariaat van het Bestuurlijk Overleg.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1 Het Bestuurlijk Overleg vergadert ten minste vier maal per jaar.

 • 2 De directeur Primair Onderwijs stelt de agenda van het Bestuurlijk Overleg op. De organisatie voor besturen en management, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, kunnen voorstellen indienen voor de agenda.

 • 3 Het Bestuurlijk Overleg kan de technische voorbereiding van bepaalde onderwerpen opdragen aan uit zijn midden te vormen werkgroepen.

 • 4 Over onderwerpen die zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs betreffen, kan een gezamenlijk bestuurlijk overleg plaatsvinden. Het voorzitterschap en het secretariaat voor een voornoemd overleg wordt door de directeuren Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs nader geregeld.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2001.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Instellingsbeschikking Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

(drs. K.Y.I.J. Adelmund)

Terug naar begin van de pagina