Nadere regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2001

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 22-11-2001 t/m 27-08-2004

Nadere regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2001

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, zesde en zevende lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 2001 zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 4, ter dekking van de voor de uitvoering van de ziekenfondsverzekering te maken beheerskosten extra middelen beschikbaar ter grootte van f 2,0 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Het College zorgverzekeringen verdeelt de voor het jaar 2001 incidenteel beschikbaar gestelde middelen ten bedrage van f 2,0 miljoen, genoemd in artikel 1, door het budget te verhogen voor ziekenfondsen die in het jaar 2000 een stijging van het aantal verzekerden van meer dan 50% hebben gehad.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Het College sommeert de resultaten van artikel 2 en van artikel 2, onderdeel j, van de Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2001 per ziekenfonds en stelt de uitkering aan elk ziekenfonds vast op de uitkomst van die berekening.

  • 2 Artikel 3 van de Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2001 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 2001 vergoedt het College zorgverzekeringen aan ziekenfondsen, tot een maximum van in totaal f 400.000,- ten laste van de Algemene Kas, de extra beheerskosten als gevolg van de coördinatie van activiteiten in verband met de cafébrand in Volendam, mits deze kosten voor het desbetreffende fonds hoger liggen dan f 50.000,-.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 20 november 2001 terug tot en met 22 november 2001.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.

Terug naar begin van de pagina