Beschikking tot instelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs

Geldend van 24-11-2001 t/m heden

Beschikking tot instelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beschikking wordt verstaan onder:

 • bewindspersoon: de minister of staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

 • primair onderwijs: de onderwijssoorten als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra;

 • voortgezet onderwijs: de onderwijssoorten als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Instelling Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Er is een Strategisch Regieoverleg voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs voor het bespreken van hoofdlijnen van beleid. Het overleg heeft als doel deze hoofdlijnen vanuit een integrale visie op het onderwijs en in samenhang met het onderwijsbestel aan de orde te stellen. Het overleg leidt tot kaderstellende afspraken voor de uitwerking van die hoofdlijnen.

Artikel 3. Samenstelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs

 • 1 Het overleg wordt in ieder geval gevoerd met de hierna te noemen organisaties voor bestuur en management:

  • de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (Besturenraad);

  • de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS);

  • de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO);

  • de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB).

 • 2 Aan het overleg wordt deelgenomen door

  • a. de hierna te noemen personeelsvakorganisaties:

   • Algemene Onderwijsbond (AOb);

   • Onderwijsbond CNV;

   • Federatie van Onderwijsbonden CMHF/MHP.

  • b. de Algemene Vereniging Schoolleiders in het Primair Onderwijs (AVS).

Artikel 4. Samenstelling van het Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs

 • 1 Het overleg wordt in ieder geval gevoerd met de hierna te noemen organisaties voor bestuur en management:

  • de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (Besturenraad);

  • de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag (VBS);

  • de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO);

  • de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB).

 • 2 Aan het overleg wordt deelgenomen door

  • a. de hierna te noemen personeelsvakorganisaties:

   • Algemene Onderwijsbond (AOb);

   • Onderwijsbond CNV;

   • Federatie van Onderwijsbonden CMHF/MHP.

  • b. de Vereniging voor het management in het Voortgezet Onderwijs (VVO).

Artikel 5. Voorzitter en secretariaat Strategisch Regieoverleg

 • 1 De bewindspersoon of een door hem gemandateerde ambtenaar van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is voorzitter van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

 • 2 De bewindspersoon draagt zorg voor een ambtelijk secretariaat.

Artikel 6. Werkwijze Strategisch Regieoverleg

 • 1 Het overleg in het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en voortgezet onderwijs wordt gezamenlijk gevoerd, tenzij het desbetreffende beleidsonderwerp een gescheiden overleg wenselijk dan wel noodzakelijk maakt. De agenda wordt vastgesteld in overleg tussen de bewindspersoon en de deelnemers aan het Strategisch Regieoverleg. Voor het vaststellen van de agenda is een gemeenschappelijke beleidsagenda richtinggevend.

 • 2 Het overleg wordt enkele keren per schooljaar gevoerd, bij voorkeur met een redelijke spreiding over die periode.

Artikel 7. Intrekking beschikking van 30 juni 1999

De beschikking van 30 juni 1999, kenmerk BOA/BO/1999/26308, komt hiermee te vervallen.

Artikel 8. Bekendmaking

Deze beschikking wordt geplaatst in het blad Uitleg van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 2001.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beschikking wordt aangeduid als: Beschikking tot instelling van het Strategisch Regieoverleg primair onderwijs en Strategisch Regieoverleg voortgezet onderwijs.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

drs. K.Y.I.J. Adelmund

Terug naar begin van de pagina