Wijzigingswet Huursubsidiewet (introductie van beperkt huursubsidiebericht voor bepaalde huurders)

Geldend van 28-11-2001 t/m heden

Wet van 8 november 2001, houdende wijziging van de Huursubsidiewet (introductie van het beperkt huursubsidiebericht voor bepaalde huurders)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Huursubsidiewet te wijzigen teneinde aan bepaalde huurders een beperkt huursubsidiebericht te doen toekomen, de bijdrage wegens overschrijding van de huursubsidie-uitgavennorm slechts aan verhuurders op te leggen indien deze norm landelijk wordt overschreden en enkele andere wijzigingen in die wet aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

Artikel III

  • 1 Indien een eenpersoonshuishouden of een meerpersoonshuishouden als bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van de Huursubsidiewet over de periode 1 juli 2001 tot en met 31 december 2001 recht heeft op huursubsidie, wordt het bedrag aan huursubsidie verhoogd met € 10,89 respectievelijk € 21,78. De verhoging wordt ineens uitbetaald door overmaking op een door dat huishouden opgegeven bank- of girorekening.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2001. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2001, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2001.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 8 november 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. W. Remkes

Uitgegeven de zevenentwintigste november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina