Regeling vaststelling model bewijs van verzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-04-2002 t/m 31-12-2016

Regeling vaststelling model bewijs van verzekering

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 54, zesde lid, van de Flora- en faunawet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 Het bewijs van verzekering, bedoeld in artikel 54, zesde lid, van de Flora- en faunawet, wordt vastgesteld conform het in de bijlage 1 bij deze regeling opgenomen model.

  • 2 Het bewijs van verzekering wordt gedrukt op wit papier.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip dat artikel 54, zesde lid, van de Flora- en faunawet in werking treedt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model bewijs van verzekering.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 november 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 1, lid 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Polis nr. …

Verzekeringsbewijs als bedoeld in artikel 54, zesde lid, van de Flora- en faunawet ter dekking van burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade waartoe het verrichten van handelingen in het kader van jacht of beheer en schadebestrijding met gebruikmaking van een geweer aanleiding kan geven.

Afgegeven door:

(in te vullen naam en adres van de verzekeraar(s))

Afgegeven aan:

(in te vullen naam en adres van de verzekeringnemer)

Geldig

van:

tot:

De verzekering is van kracht in

(in te vullen het gebied)

(dagtekening en handtekening verzekeraar)

Naast de verzekeringnemer worden als verzekerden aangemerkt de overige personen bedoeld in artikel 54, tweede lid, van de Flora- en faunawet wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt moet zijn.

Schade als gevolg van handelingen met gebruikmaking van een geweer is gedekt tot NLG 2.000.000,- per gebeurtenis.

Terug naar begin van de pagina