Wijzigingsbesluit Besluit ONP huurlijnen en telefonie (leveringsplicht en goedkeuring voorgenomen tariefwijzigingen)

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geldend van 21-11-2001 t/m 14-03-2013

Besluit van 7 november 2001 tot wijziging van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (leveringsplicht en goedkeuring voorgenomen tariefwijzigingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 15 augustus 2001, nr. DGTP/01/4060/VW, Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post;

Gelezen het verzoek van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit van 10 juli 2001, met kenmerk OPTA/EGM/2000/200466;

Gelet op richtlijn nr. 92/44/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 5 juni 1992 betreffende de toepassing van Open Network Provision (ONP) op huurlijnen (PbEG L 165), richtlijn nr. 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat (PbEG L 101), richtlijn nr. 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP) (PbEG L 199), artikel 3.3, negende lid, artikel 7.1, hoofdstuk 10 en artikel 20.4 van de Telecommunicatiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 11 september 2001, No. W09.010439/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 1 november 2001, nr. DGTP/01/4881/VW, Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Vervallen per 15-03-2013]

[Red: Wijzigt het Keuringsbesluit radiostoring motorrijtuigen 1973.]

Artikel IV

[Vervallen per 15-03-2013]

Voorgenomen wijzigingen van tarieven van huurlijnen of voorgenomen wijzigingen van tarieven voor het gebruik van het vaste openbare telefoonnetwerk en van de vaste openbare telefoondienst, waarvan het college, op grond van de procedure van artikel 17 onderscheidenlijk artikel 36 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie, zoals die gold voor de inwerkingtreding van dit besluit, schriftelijk in kennis is gesteld voor de inwerkingtreding van dit besluit, worden behandeld volgens de procedure van artikel 17 onderscheidenlijk artikel 36 van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie zoals die gold voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel V

[Vervallen per 15-03-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 november 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

J. M. de Vries

Uitgegeven de twintigste november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina