Regeling tarieven Flora- en faunawet

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 18-03-2016 t/m 31-12-2016

Regeling tarieven Flora- en faunawet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 78 van de Flora- en faunawet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Economische Zaken;

 • wet: Flora- en faunawet;

 • basisverordening: verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEG L 61);

 • uitvoeringsverordening: verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PbEU L 166);

 • document: document als bedoeld in artikel 4, onderdelen a tot en met h.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Voor de afgifte en wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 75, derde lid, van de wet wordt door de minister aan de aanvrager de volgende vergoeding in rekening gebracht:

  • a. € 60,–, indien de ontheffing voor de duur van maximaal één jaar wordt verleend;

  • b. € 100,– indien de ontheffing voor de duur van meer dan één jaar wordt verleend.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt door de minister aan de aanvrager voor de afgifte en wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 75, derde lid, van de wet een vergoeding van € 15,– in rekening gebracht, indien er een ontheffing voor levende dieren wordt verleend van uitsluitend artikel 13 van de wet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor de afgifte van een vergunning als bedoeld in de artikelen 62, eerste lid, van de wet, wordt door de minister aan de aanvrager een vergoeding van kosten in rekening gebracht ten bedrage van € 60,-.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor de afgifte van de hierna genoemde documenten wordt door de minister aan de aanvrager de volgende vergoedingen van kosten in rekening gebracht:

 • a. een invoervergunning als bedoeld in artikel 4 van de basisverordening: € 60,-;

 • b. een uitvoervergunning als bedoeld in artikel 5 van de basisverordening: € 60,-;

 • c. een wederuitvoercertificaat als bedoeld in artikel 5 van de basisverordening: € 60,-;

 • d. een bijlage bij een document als bedoeld in onderdeel a, b of c waarop maximaal 3 soorten worden vermeld: € 60,-;

 • e. een certificaat als bedoeld in de artikelen 8, derde lid, en 9, tweede lid, onderdeel b, van de basisverordening: € 15,-;

 • f. een certificaat als bedoeld in artikel 44 nonies van de uitvoeringsverordening: € 45,–;

 • g. een certificaat als bedoeld in artikel 60 van de uitvoeringsverordening: € 60,-;

 • h. een door de minister afgegeven verklaring als bedoeld in artikel 12, derde lid, of artikel 14, derde lid, van de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet: € 15,-.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Een ontheffing, vergunning, verklaring of document als bedoeld in de artikelen 2, 3, of 4 wordt niet afgegeven dan na voldoening van de in bedoelde artikelonderdelen genoemde vergoedingen van kosten of nadat zekerheid tot betaling is gesteld.

 • 2 Indien een aanvraag voor een ontheffing, vergunning, verklaring of document als bedoeld in artikel 4 wordt afgewezen, wordt de reeds voldane vergoeding van kosten aan de betaler gerestitueerd.

 • 3 Restitutie van de vergoeding van kosten wordt verleend indien de verschuldigde vergoeding van kosten voor een document als bedoeld in artikel 4 reeds is voldaan en het besluit tot afgifte van het desbetreffende document:

  • a. niet is genomen binnen de termijn, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de uitvoeringsverordening, en

  • b. de aanvrager niet schriftelijk op de hoogte is gesteld van de vertraging.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

Indien ter uitvoering van een door de minister op grond van artikel 112 van de wet genomen besluit een ontheffing of document benodigd is, kan de minister in afwijking van de artikelen 2 en 4 van deze regeling bepalen dat geen vergoeding van kosten in rekening wordt gebracht.

Artikel 6a

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor de behandeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 84, eerste lid, van de Flora- en faunawet, vraagt het Faunafonds aan de aanvrager een vergoeding van kosten ten bedrage van € 300,–.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 78 van de Flora- en faunawet in werking treedt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Flora- en faunawet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 november 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina