Regeling vergroting implementatiecapaciteit examens groen beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 23-01-2004

Regeling vergroting implementatiecapaciteit examens groen beroepsonderwijs

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

 • b. wet: Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.3.3 van de wet;

 • d. landelijk orgaan: landelijk orgaan als bedoeld in artikel 1.5.1 van de wet;

 • e. project: samenhangend geheel van werkzaamheden gericht op de doelstelling, bedoeld in artikel 2;

 • f. aanvrager: bevoegd gezag van een instelling of een landelijk orgaan;

 • g. KCE: Stichting Kwaliteitscentrum Examinering i.o. te Utrecht;

 • h. opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2 van de wet die als bekostigde instelling is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 6.4.1 van de wet en waaraan op 1 oktober 1999 deelnemers zijn ingeschreven.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister kan aan een instelling subsidie verlenen ten behoeve van projecten die tot doel hebben:

  • a. het verbeteren van de examenpraktijk;

  • b. het verbeteren van de interne kwaliteitszorg, of

  • c. het anticiperen op de standaarden in de beroepsexamenpraktijk.

 • 2 De minister kan aan landelijke organen een subsidie verlenen voor projecten die tot doel hebben het verbeteren van de condities voor examinering of het anticiperen op de standaarden in het beroepspraktijkvormende gedeelte van de opleiding.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De subsidie voor een instelling bedraagt een voor de instelling evenredig gedeelte van het totaal beschikbare budget van € 113.445,- en wordt berekend naar rato van het aantal toegestane en in het Centraal register beroepsopleidingen opgenomen opleidingen dat op 1 oktober 1999 door de instelling daadwerkelijk werd verzorgd.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid worden de beroepsopleidende leerweg en de beroepsbegeleidende leerweg van een opleiding tezamen als één opleiding aangemerkt.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt vóór 15 november 2001 ingediend bij KCE met gebruikmaking van het daartoe vastgestelde formulier.

 • 2 Indien het formulier, bedoeld in het eerste lid, niet volledig is ingevuld, geeft KCE de aanvrager de gelegenheid de aanvraag binnen twee weken na kennisgeving aan te vullen.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

KCE adviseert de minister vóór 1 december 2001 omtrent toekenning van de subsidie.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister beslist op de subsidieaanvraag vóór 1 januari 2002 of, indien deze termijn niet gehaald kan worden, binnen een aan de aanvrager mede te delen redelijke termijn.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De besteding van de subsidie wordt verantwoord in de jaarrekening.

 • 2 Verrekening van niet bestede subsidie vindt niet plaats.

Artikel 9

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergroting implementatiecapaciteit examens groen beroepsonderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 7 november 2001

De

Minister

van van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina