Besluit uitvoering soortenbescherming

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-03-2007

Besluit uitvoering soortenbescherming

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 3 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. LASER:

agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. vereniging:

Vereniging Platform Soortenbeschermende Organisaties, gevestigd te Wageningen;

c. soorten-beschermingsplan:

plan, vastgesteld door de minister, bevattende een samenhangend beleid ten behoeve van de instandhouding van in het wild levende dier- en plantensoorten alsmede de in dat verband wenselijk geachte maatregelen ter uitvoering van dat beleid;

d. jaarprogramma uitvoering soortenbescherming:

programma voor het opstellen van soortenbeschermingsplannen en het uitvoeren van vigerende soortenbeschermingsplannen, dat jaarlijks wordt vastgesteld door de minister na overleg met de vereniging en de provincies;

e. jaarplan soortenbescherming:

plan voor door de vereniging uit te voeren activiteiten uit het jaarprogramma uitvoering soortenbescherming, welk plan jaarlijks wordt vastgesteld door de minister na overleg met de vereniging.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2007]

Aanvragen tot subsidieverlening voor projecten, bedoeld in artikel 2 van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten, kunnen worden ingediend voor het thema ‘Landelijke activiteiten soortenbescherming’.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2007]

De minister kan subsidie verstrekken voor de uitvoering van het jaarplan soortenbescherming.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2007]

  • 1 De subsidie, bedoeld in artikel 3, kan worden verleend voor:

    • a. de kosten van activiteiten, opgenomen in het jaarplan soortenbescherming voor het jaar waarvoor de subsidie wordt verleend;

    • b. de kosten van de voor de vaststelling van de subsidie benodigde accountantsverklaring tot een maximum van € 1800.

  • 2 De kosten, bedoeld in het eerste lid, worden in aanmerking genomen met inbegrip van de verschuldigde omzetbelasting indien de aanvrager de omzetbelasting niet kan verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2007]

  • 1 De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de in artikel 5 bedoelde kosten.

  • 2 Indien voor de activiteiten waarvoor op grond van dit besluit subsidie is verleend, subsidie door andere overheidsinstanties wordt verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag op grond van dit besluit verstrekt, dat de som van de subsidies niet meer bedraagt dan 100% van de totale kosten van de activiteiten.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2007]

De aanvraag tot subsidieverlening kan worden ingediend vanaf 1 november tot en met 31 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor het jaarplan soortenbescherming wordt vastgesteld.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2007]

  • 1 De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij LASER met gebruikmaking van het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering soortenbescherming.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 november 2001

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina