Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken regionale politiekorpsen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 22-07-2007 t/m 31-12-2012

Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken regionale politiekorpsen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met instemming van de korpsbeheerders en korpschefs van de regionale politiekorpsen,

Gelet op artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst kan, in verband met de vervulling van vertrouwensfuncties bij de regionale politiekorpsen, aan de korpschefs van de betreffende politieregio's de bevoegdheid verlenen tot de uitvoering van veiligheidsonderzoeken conform daarbij ter zake gegeven instructies alsmede tekenbevoegdheid verlenen ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, onder b en d, van het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007 genoemde bevoegdheden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening van dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit veiligheidsonderzoeken regionale politiekorpsen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 november 2001.
De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries.

Terug naar begin van de pagina