Vergoedingenregeling Bestuur Bureau Financieel Toezicht

[Regeling vervallen per 08-01-2005.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 07-01-2005

Besluit van 1 november 2001 tot vaststelling van de Vergoedingenregeling Bestuur Bureau Financieel Toezicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie, van 25 oktober 2001, nr. 5127199/801;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 08-01-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder het Bestuur: het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht, bedoeld in artikel 110, eerste lid, van de Wet op het Notarisambt 1999.

Artikel 2

[Vervallen per 08-01-2005]

De voorzitter en de leden van het Bestuur ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding.

Artikel 3

[Vervallen per 08-01-2005]

De vergoeding van de voorzitter wordt vastgesteld op € 11 344,51 (f 25 000,–).

Artikel 4

[Vervallen per 08-01-2005]

De vergoeding van de leden wordt vastgesteld op € 5899,14 (f 13 000,–).

Artikel 5

[Vervallen per 08-01-2005]

Indien de voorzitter of een lid van het Bestuur niet gedurende het hele jaar de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt de beloning, genoemd in de artikelen 3 en 4, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 08-01-2005]

De voorzitter en de leden hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten.

Artikel 7

[Vervallen per 08-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001, met dien verstande dat de vergoeding voor de voorzitter in werking treedt met ingang van 1 november 2001.

Artikel 8

[Vervallen per 08-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Bestuur Bureau Financieel Toezicht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 november 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

N. A. Kalsbeek

Uitgegeven veertiende februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina