Wijzigingswet regelingen betreffende waarborgen rond vervolging

Geldend van 01-11-2004 t/m heden

Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid om zich over het niet vervolgen van strafbare feiten te beklagen in ruimere mate open te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel lll

Kennisgevingen van niet verdere vervolging en beschikkingen waarin verklaard wordt dat de zaak geëindigd is welke van voor de inwerkingtreding van deze wet dateren, hebben de rechtsgevolgen die daar ten tijde van hun totstandkoming aan worden toegekend.

Artikel lV

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 1 november 2001

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de dertiende november 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Terug naar begin van de pagina