Regeling NVC 2001

Geldend van 30-11-2013 t/m heden

Regeling NVC 2001

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Er is een Nationaal Voorlichtingscentrum, hierna te noemen NVC, dat kan worden geactiveerd met het oog op de ontwikkeling, de coördinatie en de uitvoering van de voorlichting door de rijksoverheid bij een crisis.

 • 2 Het NVC is ingeval van een crisis belast met de volgende taken:

  • a. het adviseren over de te volgen voorlichtingsstrategie;

  • b. het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van de voorlichting van de rijksoverheid;

  • c. het voorbereiden en geven van voorlichting aan de nationale en internationale pers en media;

  • d. het informeren van andere overheden over de voorlichtingsactiviteiten van de rijksoverheid en het coördineren van de voorlichting van de rijksoverheid en de andere overheden;

  • e. het vervaardigen van concrete voorlichtingsproducten en het uitgeven van deze producten aan media, publiek, organisaties en medeoverheden.

 • 3 Activering van het NVC geschiedt op last van de voorzitter van het Interdepartementaal Beleidsteam (IBT) dan wel op last van de minister die, gelet op aard en omvang van de crisis als eerstverantwoordelijke minister moet worden aangemerkt. In het IBT danwel het Beleidsteam of het Ministerieel Beleidsteam (MBT) hebben vanuit het NVC zitting de meest verantwoordelijke directeur Voorlichting en de coördinator NVC.

 • 4 Activering van het NVC geschiedt op last van de voorzitter van het Interdepartementaal Beleidsteam (IBT) dan wel op last van de minister die, gelet op aard en omvang van de crisis als eerstverantwoordelijke minister moet worden aangemerkt. In het IBT danwel het Beleidsteam of het Ministerieel Beleidsteam (MBT) hebben vanuit het NVC zitting de meest verantwoordelijke directeur Voorlichting en de coördinator NVC.

 • 5 Het NVC bestaat uit twee eenheden, te weten de Eenheid Persvoorlichting en de Eenheid Publieksvoorlichting. Beide eenheden worden aangestuurd door en werken onder verantwoordelijkheid van het Coördinatieteam NVC.

Artikel 2

 • 1 Het Coördinatieteam NVC bestaat uit:

  • a. de coördinator NVC/plaatsvervangend directeur Voorlichting en Communicatie van het ministerie van BZK;

  • b. een vertegenwoordiger van het meest betrokken departement;

  • c. een vertegenwoordiger van de Rijksvoorlichtingsdienst;

  • d. de coördinator van de Eenheid Persvoorlichting;

  • e. de coördinator van de Eenheid Publieksvoorlichting.

Artikel 3

De Eenheid Persvoorlichting heeft tot taak:

 • a. het verzorgen van (actieve en passieve) voorlichting aan media conform de door het beleidsteam uitgezette mediastrategie;

 • b. het afstemmen van de voorlichtingsactiviteiten van het NVC met de voorlichtingsdiensten van andere bestuurslagen en eventuele speciale doelgroepen.

Artikel 4

 • 1 De Eenheid Publieksvoorlichting omvat de reguliere publieksvoorlichting en daarnaast ook de component verwanteninformatie. De Eenheid heeft tot taak:

  • a. het voorbereiden van alle berichten waarmee het publiek over de crisis en de beheersing daarvan wordt voorgelicht;

  • b. het uitvoeren van de publieksvoorlichting;

  • c. het op verzoek van verwanten (familie, vrienden) verstrekken van inlichtingen over de toestand van bij een crisis betrokken personen, alsmede het op verzoek van verwanten verstrekken van informatie over de verblijfplaats van bij een crisis betrokken personen.

 • 2 De Eenheid Publieksvoorlichting heeft ook tot taak om de publieksinformatie af te stemmen met die van de officiële woordvoering. Daarnaast zal de eenheid de decentraal gesitueerde publieksvoorlichters van informatie moeten voorzien.

Artikel 5

 • 1 Zodra het NVC is geactiveerd, wordt een vast team van speciaal daartoe opgeleide crisisvoorlichters – bestaande uit voorlichters van de departementen – samengesteld.

 • 2 Dit team van crisisvoorlichters kan door de plaatsvervangend directeur Voorlichting en Communicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als eindverantwoordelijke voor het NVC worden ingezet in de volgende situaties:

  • a) op landelijk niveau, indien er sprake is van een nationale crisis en het NCC operationeel is;

  • b) indien er sprake is van een nationale crisis, die zich beperkt tot één departement; in dat geval kan de directeur Voorlichting van het betreffende departement een beroep doen op het NVC om voorlichters te leveren uit de pool van crisisvoorlichters ter ondersteuning;

  • c) bij een ramp van nationale omvang in een gemeente danwel provincie, waar het voorlichtingsapparaat onvoldoende is; in dat geval kan eveneens een beroep worden gedaan op het team van crisisvoorlichters ter ondersteuning. Deze voorlichters werken vervolgens onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester c.q. de commissaris van de Koning.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries.

Terug naar begin van de pagina