Regeling ziekenfondsverzekering alimentatiegenietenden

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Regeling ziekenfondsverzekering alimentatiegenietenden

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 3e, derde lid, en 15b, vijfde lid, van de Ziekenfondswet, mede in verband met artikel IX van de Wet van 16 juli 2001, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet) (Stb. 2001, 386),

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij de aanmelding bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Ziekenfondswet legt de verzekerde, bedoeld in artikel 3e van de Ziekenfondswet, bescheiden over aan de hand waarvan het ziekenfonds kan vaststellen dat hij voldoet of naar verwachting zal voldoen aan de in artikel 3e gestelde voorwaarden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 3e, tweede lid, onderdeel b, van de Ziekenfondswet wordt als inkomen in aanmerking genomen het inkomen dat betrokkene heeft genoten in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het jaar waarop de verzekering betrekking heeft.

  • 2 In afwijking van het eerste lid wordt voor het jaar waarin betrokkene voor het eerst de in artikel 3e, eerste lid, onderdeel a, van die wet bedoelde uitkering of verstrekking ontvangt, het inkomen in aanmerking genomen dat hij redelijkerwijs geacht kan worden te genieten in het daaropvolgende kalenderjaar.

  • 3 In afwijking van het eerste lid wordt voor het jaar volgend op het kalenderjaar waarin betrokkene voor het eerst de in artikel 3e, eerste lid, onderdeel a, van die wet bedoelde uitkering of verstrekking ontvangt, het inkomen in aanmerking genomen dat hij redelijkerwijs geacht kan worden te genieten in het jaar waarop de verzekering betrekking heeft.

  • 4 In afwijking van het eerste lid wordt voor het tweede jaar volgend op het kalenderjaar waarin betrokkene voor het eerst de in artikel 3e, eerste lid, onderdeel a, van die wet bedoelde uitkering of verstrekking ontvangt, het inkomen in aanmerking genomen dat hij redelijkerwijs geacht kan worden te genieten in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de verzekering betrekking heeft.

  • 5 Voor degene op wie artikel IX van de Wet van 16 juli 2001, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet) (Stb. 2001, 386), van toepassing is geldt het jaar 2002 als jaar waarin betrokkene de in artikel 3e, eerste lid, onderdeel a, van die wet bedoelde uitkering of verstrekking voor het eerst ontvangt.

  • 6 Voor de toepassing van de vorige leden wordt geen rekening gehouden met wijzigingen in het inkomen die na 1 oktober worden vastgesteld. Indien het ziekenfonds vaststelt dat de verzekerde niet langer voldoet aan de voorwaarden voor ziekenfondsverzekering, stelt het ziekenfonds de verzekerde daarvan terstond in kennis.

  • 7 De ziekenfondsen zijn met de uitvoering van de voorgaande leden belast.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 15b, eerste en tweede lid, van de Ziekenfondswet stelt het ziekenfonds de door de verzekerde verschuldigde premie voorlopig vast op basis van een schatting van de door de verzekerde te ontvangen uitkeringen en verstrekkingen. De verzekerde voldoet in maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling deze premie.

  • 2 Het ziekenfonds stelt de premie definitief vast, zodra na afloop van het kalenderjaar waarop de verzekering betrekking heeft het bedrag van de in dat jaar door de verzekerde ontvangen uitkeringen of verstrekkingen bekend is. Indien de verzekerde slechts gedurende een gedeelte van een kalenderjaar op grond van artikel 3e van de Ziekenfondswet verzekerd is geweest, berekent het ziekenfonds, in afwijking van de eerste volzin, de definitief verschuldigde premie na afloop van de verzekerde periode.

  • 3 Het ziekenfonds verrekent de definitief vastgestelde premie met de reeds vooruitbetaalde premie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling beperking voorwaarden ziekenfondsverzekering voor personen van 65 jaar of ouder wordt gewijzigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

De Regeling medeverzekering ziekenfondsverzekering wordt gewijzigd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdelen E en G, en artikel IX, van de Wet van 16 juli 2001, houdende wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet) (Stb. 2001, 386) in werking treden.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ziekenfondsverzekering alimentatiegenietenden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina