Vaststellingsregeling subsidieplafond 2001 Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 04-11-2001 t/m 23-01-2004

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2001 Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond voor het jaar 2001 voor de Infrastructuurregeling glastuinbouwgebieden, vastgesteld op f 2.000.000 bij besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 december 2000 (Stcrt. 250), wordt verhoogd tot f 17.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 oktober 2001.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst.

Terug naar begin van de pagina