Regeling communautaire verplichtingen diervoeders

[Regeling vervallen per 18-10-2004.]
Geldend van 17-04-2004 t/m 17-10-2004

Regeling communautaire verplichtingen diervoeders

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 19, in samenhang met artikel 13, van de Landbouwwet,

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 18-10-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 18-10-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. diervoeders: producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, de afgeleide producten van hun industriële verwerking, alsmede organische en anorganische stoffen, al dan niet in de vorm van een mengsel, met of zonder toevoegingsmiddelen en bestemd voor dierlijke voeding langs orale weg;

  • b. voedermiddelen: producten van plantaardige of dierlijke oorsprong in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, de afgeleide producten van hun industriële verwerking, alsmede organische of anorganische stoffen, met of zonder toevoegingsmiddelen, bestemd om te worden gebruikt voor vervoedering, hetzij als zodanig, hetzij na bewerking, voor de bereiding van mengvoeders of als dragers bij voormengsels;

  • c. toevoegingsmiddelen: stoffen of preparaten als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van richtlijn nr. 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in diervoeding (PbEG L 270) die in diervoeding worden gebruikt;

  • d. producten: diervoeders, voedermiddelen, toevoegingsmiddelen en andere stoffen, bestemd om te worden verwerkt in diervoeders of voedermiddelen;

  • e. verordening (EG) nr. 1829/2003: verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PbEU L 268);

  • f. verordening (EG) nr. 1830/2003: verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 betreffende de traceerbaarheid van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG (PbEU L 268).

§ 2. Regels ter uitvoering van communautaire richtlijnen inzake diervoeders

[Vervallen per 18-10-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 18-10-2004]

  • 1 Het is, onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Verordening PDV diervoeders 2003 van het Productschap Diervoeder voorzover strekkende ter implementatie van de in het volgende lid genoemde richtlijnen, verboden om producten te bereiden, voorhanden of in voorraad te hebben, te bewaren, op te slaan, te be- of verwerken, te ge- of verbruiken, te vervoederen, te vervoeren, aan te voeren, te ontvangen, af te leveren, te koop aan te bieden, te kopen of te vervreemden.

  • 2 Het verbod, gesteld in het eerste lid, geldt niet indien is voldaan aan verplichtingen die volgen uit het bepaalde bij of krachtens richtlijn nr. 95/69/EG van de Raad van 22 december 1995 houdende vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor de erkenning en de registratie van bedrijven en tussenpersonen in de sector diervoeding en tot wijziging van de Richtlijnen 70/524/EEG, 74/63/EEG, 79/373/EEG en 82/471/EEG (PbEG L 332), en het product voldoet aan de verplichtingen die volgen uit het bepaalde bij of krachtens:

§ 3. Regels ter uitvoering van communautaire verordeningen inzake genetisch gemodificeerde organismen

[Vervallen per 18-10-2004]

Artikel 2a

[Vervallen per 18-10-2004]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 16, eerste, tweede en zesde lid, 20, eerste lid, 21, eerste en derde lid, en 25 van verordening (EG) nr. 1829/2003.

  • 2 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de bevoegde nationale instantie, bedoeld in de artikelen 17, tweede lid, en 18, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1829/2003.

Artikel 2b

[Vervallen per 18-10-2004]

Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 4, eerste, tweede, vierde en zesde lid, en 5, eerste en tweede lid, van verordening (EG) nr. 1830/2003.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-10-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 18-10-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling communautaire verplichtingen diervoeders.

Artikel 4

[Vervallen per 18-10-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 oktober 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina